Jesteś tutaj

Rok 2015

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowisko, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających

 

Instytucja kontrolująca

Data kontroli

Przedmiot kontroli

Wyniki kontroli

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

9.01.2015 - 03.02.2015

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania obowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

 

 

    protokół

Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Pznaniu

18.02.2015 – 30.04.2015

Współdziałanie wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz jednostek samorządu terytorialnego

Wystąpienie pokontrolne

 

Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru

09.03.2015 - 24.03.2015

1. Wybrane zagadnienia z zakresu realizacji polityki kadrowej względem członków korpusu służby cywilnej

2.Realizacja obowiązku okreslonego przepisem art. 55 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

3. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w 2014 roku.

Wystąpienie pokontrolne

Archiwum Państwowe w Poznaniu

16.07.2015 - 22.07.2015

postępowanie  z materiałami archiwalnymi  wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego

protokół kontroli  archiwum zakładowego .

Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Wydział  Finansów i Budżetu 02.09.2015 - 15.10.2015 gospodarowanie środkami finansowymi w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014 w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu Wystąpienie pokontrolne
Autor: Jolanta Goszczyńska, Paulina Surdyk
Data utworzenia: 10.04.2015 - 14:56
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 17.02.2016 - 14:47