Jesteś tutaj

Rok 2017

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowisko, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających

 

 

 

Instytucja kontrolująca

Data kontroli

Przedmiot kontroli

Wyniki kontroli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.08.2017- 05.09.2017

Ocena wykonywania zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych (realizacja podstawowych zadań związanych z prowadzeniem rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, gromadzeniem dokumentacji w tym zakresie oraz sprawowaniem nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych), gospodarowanie środkami publicznymi, prawidłowość wykorzystania środków publicznych udzielonych jednostce, ocena wykonania dochodów budżetowych, wybrane zagadnienia z zakresu realizacji polityki kadrowej względem członków korpusu służby cywilnej, organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, realizacja obowiązku określonego przepisami art. 55 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

 

 

 

 

 

Wystąpienie pokontrolne

 

Najwyższa Izba Kontroli

 

18.10.2017- 22.12.2017

 

Ochrona  zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych

 

Wystąpienie pokontrolne

 

Autor: Paulina Surdyk
Data utworzenia: 13.02.2018 - 14:29
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 13.02.2018 - 14:44