Jesteś tutaj

Archiwizacja dokumentacji archeologicznej - oferta

W związku z planowaną archiwizacją dokumentacji archeologicznej, polegającej na:

- weryfikacji dokumentacji pochodzącej z badań archeologicznych pod kątem występowania zabytków archeologicznych, znajdującej się w archiwum Wydziału Archeologicznego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu z 2015 roku (475 sprawozdań)
- wypełnieniu na podstawie pozyskanych informacji tabeli zgodnie ze wzorem opracowanym na potrzeby wykonania zadania
- zarchiwizowaniu  sprawozdań z badań z negatywnym wynikiem rozpoznania archeologicznego (wykonaniem teczek archiwizacyjnych wraz ze spisem kategorii A)
ogłaszam ofertę na jej wykonanie.

Proszę o wycenę ww. zadania wraz z podaniem liczby przewidzianych godzin na jego realizację oraz podaniem stawki za godzinę i całość wykonania zadania (kwota brutto).
Ofertę należy przesłać na adres mailowy archeologia@poznan.wuoz.gov.pl  w terminie do 20.05.2022 r.
Do oferty należy dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- zaświadczenie o nr identyfikacyjnym REGON

Autor: Marta Świtoń
Data utworzenia: 11.05.2022 - 09:18
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 06.02.2024 - 19:07