Jesteś tutaj

Pozwolenie na wywóz zabytku za granicę

Zabytki mogą być wywożone za granicę wyłącznie po uzyskaniu:

 1. jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę;
 2. jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę albo
 3. wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę albo
 4. wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (dot. muzeów i innych instytucji kultury).

Pozwolenia na wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczane do następujących kategorii:

 1. zabytków archeologicznych, które mają więcej niż 100 lat i wchodzą w skład zbiorów archeologicznych lub zostały pozyskane w wyniku badań archeologicznych bądź przy­padkowych odkryć;
 2. elementów stanowiących integral­ną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posą­gów i dzieł rzemiosła artystyczne­go, które mają więcej niż 100 lat;
 3. wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieł malar­stwa, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 40 000 zł;
 4. wykonanych na dowolnym mate­riale akwareli, gwaszy i pasteli, któ­re mają więcej niż 50 lat i ich war­tość jest wyższa niż 16 000 zł;
 5. mozaik, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 1 i 2 oraz wyko­nanych dowolną techniką i na do­wolnym materiale rysunków, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 12 000 zł;
 6. oryginalnych dzieł grafiki i matryc do ich wykonania oraz oryginal­nych plakatów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
 7. oryginalnych rzeźb, posągów lub ich kopii wykonanych tą samą techniką co oryginał, nieobjętych kategorią wskazaną w pkt 1, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 20 000 zł;
 8. pojedynczych fotografii, filmów oraz ich negatywów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
 9. pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach rękopisów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4 000 zł;
 10. pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach książek, które mają wię­cej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
 11. pojedynczych map drukowanych i partytur, które mają więcej niż 150 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
 12. kolekcji i przedmiotów z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mine­ralnych lub anatomicznych, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
 13. kolekcji o znaczeniu historycznym,, paleontologicznym, etnograficz­nym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
 14. środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł;
 15. innych kategorii, niewymienionych w pkt 1—14, obejmujących zabytki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł.

Natomiast zabytki:

 1. wpisane do rejestru zabytków lub
 2. wchodzące w skład zbiorów publicz­nych, które stanowią własność Skar­bu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sek­tora finansów publicznych lub
 3. znajdujące się w inwentarzach mu­zeów lub narodowym zasobie bibliotecznym

nie mogą być wywożone za granicę na stałe.

Aby uzyskać pozwolenie na wywóz czasowy jedno- lub wielokrotny zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku za granicę, osoba zainteresowana obowiązana jest złożyć wniosek do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wniosek powinien zawierać:

 • opis wywożonego przedmiotu, cechy identyfikacyjne (wymiary, technika, materiał, 2 odbitki fotografii o formacie nie mniejszym niż 9x13 cm),
 • oświadczenie właściciela zabytku, że zabytek jest jego własnością, oraz że zabytek jest wolny od obciążeń prawa i nie podlega zajęciu w trybie przepisów o egzekucji sądowej lub postępowaniu egzekucyjnego w administracji,
 • do wniosku należy dołączyć ocenę czasu powstania zabytku wraz z aktualną wartością.

Określenie wieku wraz z wyceną może być dokonane przez instytucje kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego dla spraw kultury i dziedzictwa narodowego, podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami.

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wywóz czasowy zabytku za granicę wynosi 44 złote i należy ją uiścić na poniższy numer konta:
Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, PKO BP S.A.
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
numer konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
tytułem: za pozwolenie.
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wywóz stały zabytku za granicę wynosi 100 złotych i należy ją uiścić na poniższy numer konta:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57, 00-056 Warszawa
numer konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
tytułem: za pozwolenie.

Wnioski:

W celu uzyskania pozwolenia na stały wywóz za granicę należy zwrócić się z wnioskiem do Ministra Kultury za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Wniosek należy składać na specjalnych formularzach wg załączonych wzorów.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz stały

Autor: Monika Chowaniak
Data utworzenia: 27.05.2019 - 09:14
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 24.03.2023 - 18:22