Jesteś tutaj

Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim

herb Ostrów Wielkopolski

Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolski działa na terenie miasta Ostrów Wielkopolski i prowadzi sprawy związane z ochroną zabytków nieruchomych. 

Do zadań realizowanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim należy w szczególności:

  • wydanie pozwoleń, decyzji, postanowień, opinii i zaświadczeń i innych aktów przewidzianych przepisami dotyczących zabytków nieruchomych określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i w przepisach wykonawczych,
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, prac restauratorskich robót budowlanych i innych działań przy zabytkach nieruchomych, organizowanie i prowadzenie kontroli zabytków nieruchomych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz egzekwowanie obowiązków nałożonych na posiadaczy zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi i prowadzenie postępowań egzekucyjnych, współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków i podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego.

Wyżej wymienione zadania nie obejmują prac przy zabytkach ruchomych oraz przy cmentarzach, parkach ogrodach i innych formach zaprojektowanej zieleni, w także przy zabytkach archeologicznych, które pozostają w kompetencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku sprawy prowadzi Delegatura w Kaliszu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim działa na podstawie zawartego w dniu 19 maja 2022 r.  porozumienia między Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim a Miastem Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia Miastu Ostrów Wielkopolski spraw z zakresu właściwości Wojewody Wielkopolskiego realizowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego  z dnia 19 maja 2022 r. poz. 3950). Zadania realizuje bezpośrednio Miejski  Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim  w ramach stosownego upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrów Wielkopolski.

Wydawania pozwoleń  na prace przy zabytkach nieruchomych, nadzór nad prowadzonymi pracami, nakazy na dokonanie określonych robót konserwatorskich w stosunku do obiektów niewłaściwie utrzymanych i  użytkowanych, nakazy wstrzymania prac remontowych w stosunku do obiektów, gdzie prace podjęto bez zezwolenia, nadzór nad stanem zachowania i użytkowania zabytków i dóbr kultury, opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w obiektach i obszarach objętych ochroną na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wyżej wymienione zadania nie obejmują prac archeologicznych i wykopaliskowych, które pozostają w kompetencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim

mgr Ewa Janiszewska

Urząd Miejski, al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel.: 62 582 23 26

e-mail: mkz@umostrow.pl.

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 13.11.2014 - 17:27
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 31.03.2023 - 19:37