Jesteś tutaj

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków działa przy Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków, jako organ opiniodawczy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jolanta Goszczyńska Zarządzeniem nr 21/2022 z dnia 10 maja 2022 r., na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Regulaminu nadanego w drodze Zarządzenia nr 5/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. powołała w skład Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków następujących specjalistów w dziedzinach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków:

 • prof. dr hab. Jarosława Jarzewicza (przewodniczący Rady),
 • prof. dr hab. Marzenę Szmyt (zastępca przewodniczącego),
 • dr inż. arch. Macieja Małachowicza,
 • dr hab. prof. UMK Piotra Niemcewicza,
 • dr hab. inż. arch. prof. UAP Elżbietę Raszeja,
 • dr Tomasza Ratajczaka,
 • dr hab. prof. UAM Artura Różańskiego,
 • dr hab. prof. UWr Mirona Urbaniaka,
 • ks. kanonika dr Jarosława Bogacza.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie w sprawach realizacji zadań Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie województwa wielkopolskiego,
 • opiniowanie stosowanych metod, technologii i materiałów niezbędnych do ratowania zabytków,
 • opiniowanie prawidłowości i zasadności planowanych oraz przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach oraz badań archeologicznych,
 • opiniowanie sposobu i zasad postępowania w przypadku występowania zagrożeń zabytków.

Posiedzenia Rady odbywają się na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Autor: Justyna Pawłowicz
Data utworzenia: 28.09.2017 - 12:59
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 22.03.2023 - 17:35