Jesteś tutaj

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

herb Poznań

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu prowadzi na terenie miasta sprawy związane z ochroną dóbr kultury, m.in.:

  • wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568),
  • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach, organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opiece nad zabytkami,
  • upowszechnianie wiedzy o zabytkach,
  • współpraca z innymi organami administracji publicznej,
  • występowanie z wnioskami do Sądu o ujawnienie wpisu zabytku do rejestru w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości oraz o wykreślenie wpisu w przypadku skreślenia zabytku z rejestru,
  • prowadzenie i aktualizacja podstawowej dokumentacji zabytków,
  • prowadzenie dla każdego zabytku zbioru dokumentów zawierającego: kartę ewidencyjną, dokumentację prawną, konserwatorską, historyczną, ikonograficzną i inwentaryzacyjną.

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu działa na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Poznania w sprawie powierzenia Miastu Poznań spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2003 r.  Nr 184 poz. 3434.

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu

mgr Joanna Bielawska-Pałczyńska

Urząd Miejski, pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

tel. 61 878 54 52 sekretariat
tel. 61 878 54 51 fax

e-mail: mkz@um.poznan.pl.

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 13.11.2014 - 17:24
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 27.03.2023 - 19:48