Jesteś tutaj

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie

Każdy ma prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego uregulowane zostało w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (ustawa).

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego. Jest to więc każda informacja jaką ma instytucja publiczna. Może mieć dowolną postać np. papierową, elektroniczną, dźwiękową, wizualną, audiowizualną.
Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe lub każdą zainteresowaną osobę.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 1. Udostępnianych w:
 • Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu,
 • portalu danych,
 • innym systemie teleinformatycznym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
 1. Przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:  
 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu lub portalu danych,
 • została udostępniona w innym systemie teleinformatycznym niż Biuletyn Informacji Publicznej urzędu i portal danych i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będzie wykorzystana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 Wymagania dotyczące wniosku oraz podstawowe informacje o procedurze rozpatrzenia.

 1. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
 • nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji,
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego  wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do  informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym urzędu. 
 1. Wniosek można przesłać w postaci papierowej albo elektronicznej:
 • e-mailem na adres: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl,
 • w formie  dokumentu elektronicznego  poprzez e-PUAP,
 • pocztą tradycyjną na adres Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul.Gołębia 2, 61-834 Poznań,
 • osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu lub w jego delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje, w celu ponownego wykorzystania, bezpłatnie.

W niektórych przypadkach podmiot zobowiązany może jednak nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość takiej opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Koszty mogą również obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Ustalając wysokość  opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym uwzględnia się koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego lub warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu zobowiązuje wszystkich użytkowników ponownie wykorzystujących informacje do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego z urzędu, poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Urząd ponosi odpowiedzialność wyłącznie za udostępniane lub przekazywane informacje w celu ponownego wykorzystywania informacji i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia lub przekazania (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny; nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystanej).

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiącej bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych lub objętej prawami do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, do których przysługują mu prawa, przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące urzędowi, bądź wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania, które będą obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne, oraz które nie będą ograniczać w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Rozpatrzenie wniosku

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Jeśli wniosek nie spełni wymogów formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. W innym przypadku wniosek pozostanie bez rozpoznania. Jeżeli wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca zostanie zawiadomiony w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku).

Po rozpatrzeniu wniosku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania,
 • informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku,
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania  informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne  wykorzystywanie informacji sektora publicznego),
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o  wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,
 • w przypadku, jeżeli utworzenie lub przetworzenie informacji sektora publicznego w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzenie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności, składa informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane,
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

  Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

 1. Prawo do sprzeciwu od oferty.  

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmówi wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 

 1. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne  wykorzystywanie informacji sektora publicznego:
 • w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 775),
 • od decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji rozstrzygającej o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie służy odwołanie, które wnosi się do ministra właściwego do spraw informatyzacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Informacja o prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gołębiej 2, 61-834 Poznań, tel. 61 852 80 03, mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.wuoz.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

1/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, oraz RODO przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu i wynika z przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 5. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.