Jesteś tutaj

Cele i zadania Urzędu

Do zadań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków należy:

  1. ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego wynikająca z ustawy oraz przepisów szczegółowych;
  2. podejmowanie działań zapewniających ochronę obiektów zabytkowych, ich konserwację i prawidłowe wykorzystanie;
  3. orzekanie w indywidualnych sprawach z zakresu ochrony dóbr kultury;
  4. współdziałanie w sprawach ochrony dóbr kultury z organami administracji rządowej, organami samorządu i organizacjami społecznymi;
  5. ewidencjonowanie, rejestracje, badania, dokumentowanie i opracowania naukowe dóbr kultury.
Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 09.08.2014 - 20:17
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 01.12.2014 - 19:47