Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki i zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynator dostępności Jan Krzyśko starszy inspektor ds. kontroli i nakładania administracyjnych kar pieniężnych

Kontakt:

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań
 • E-mail: jkrzysko@poznan.wuoz.gov.pl
 • Telefon: 61 852 8003 wew. 118.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Klientowi ze szczególną potrzebą przysługuje prawo złożenia skargi na brak dostępności.

Skargi i odwołania można składać na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Wielkopolski
 • Adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 • E-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 • Telefon: 618541917.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Budynek w Poznaniu przy ul. Gołębiej 2:

 1. Dostępność wejścia do budynku. Wejście do budynku prowadzi od  ul. Gołębiej. Wejście na jednym poziomie bez schodów, możliwość wjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi otwierane ręcznie.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne pomieszczenie na parterze. Brak wind, brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (toaleta jest na piętrze).
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób  niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika. Na parterze zastosowano przenośną pochylnię, która pozwala na wjazd osób na wózkach inwalidzkich do pomieszczenia biurowego. Ze względów architektonicznych brak możliwości zastosowania windy do pozostałych pomieszczeń biurowych. Zastosowano pętle indukcyjne do obsługi osób słabosłyszących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie posiada miejsca parkingowego, znajduje się w centrum Starego Miasta. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu na parkingu Urzędu Miasta Poznania, który graniczy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, po uprzednim kontakcie telefonicznym. Brak możliwości wydzielenia nowego miejsca parkingowego przeznaczonego wyłącznie dla klientów urzędu. Parking miejski około 300 m od budynku urzędu.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i jego pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych można wejść z psem asystującym.

Budynek w Koninie przy al. 1 Maja 7

 1. Dostępność wejścia do budynku. Wejście główne od strony Al. 1 Maja: dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi; do budynku prowadzą schody oraz pochylnia przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami, drzwi nie otwierają się automatycznie. Wejście od strony Starostwa Powiatowego w Koninie („łącznika") dostępne jest tylko dla osób z nieznaczną niepełnosprawnością ruchową, brak pochylni przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami, drzwi nie otwierają się automatycznie. Na piętro można dostać się schodami lub windą.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Winda: z poziomu "-1" (poziomu chodnika), zatrzymuje się na poziomie "0" w miejscu gdzie znajduje się m.in. tablica informacyjna, kasa i portiernia. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami: poziom "0" (parter).
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku zastosowano pętle indukcyjne do obsługi osób słabosłyszących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Parking miejski  wzdłuż budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Koninie. Brak miejsca parkingowego tylko dla klientów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i jego pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych można wejść z psem asystującym.

Budynek w Lesznie przy ul. Plac Komeńskiego 6

 1. Dostępność wejścia do budynku. Wejście do budynku: Brak schodów. Drzwi otwierane ręcznie jednoskrzydłowe, domofon.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Wąskie ciągi komunikacyjne, brak windy, brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika. Zastosowano pętle indukcyjne do obsługi osób słabosłyszących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Parking urzędu wzdłuż budynku. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Po uprzednim kontakcie telefonicznym możliwość dostępu do miejsca parkingowego.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i jego pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych można wejść z psem asystującym.

Budynek w Pile przy ul. Śniadeckich 46

 1. Dostępność wejścia do budynku. Wejście do budynku jednopoziomowe, brak schodów, drzwi otwierane ręcznie, jednoskrzydłowe.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Wąskie ciągi komunikacyjne, brak windy, brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika. Zastosowano pętle indukcyjne do obsługi osób słabosłyszących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Parking na terenie urzędu znajdujący się przy samym budynku.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i jego pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych można wejść z psem asystującym.

Budynek w Kaliszu przy ul. Tuwima 10

 1. Dostępność wejścia do budynku. Wejście do budynku jednopoziomowe brak schodów, drzwi otwierane ręcznie, dwuskrzydłowe.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Wolne od barier jednopoziomowe przestrzenie komunikacyjne, toaleta nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika. Zastosowano pętle indukcyjne do obsługi osób słabosłyszących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Parking na terenie urzędu znajdujący się przy samym budynku.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i jego pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych można wejść z psem asystującym.

 Dostępność tłumacza języka migowego:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu informuje, że korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Po dokonaniu zgłoszenia, urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

Jeżeli świadczenia nie można zrealizować, urząd zawiadamia (z uzasadnieniem) osobę uprawnioną i wyznacza nowy termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenia należy dokonać, składając wniosek, w którym trzeba uwzględnić rodzaj sprawy oraz datę i godzinę przybycia do urzędu.

Wniosek można złożyć za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl(link sends e-mail), za pośrednictwem faksu pod numerem: 61 852 8002 lub za pomocą elektronicznej skrzynki ePUAP pod adresem: wuozpoz/skrytkaESP.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wideokonferencji z osobą zainteresowaną w urzędzie .

Osoba zainteresowana, powinna zgłosić chęć skorzystania z takiej formy kontaktu co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać, składając wniosek, w którym należy uwzględnić rodzaj sprawy, datę i godzinę wideo konferencji oraz adres e-mail osoby zainteresowanej, na który zostanie wysłany link do wideokonferencji.

Po dokonaniu zgłoszenia, urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

Jeżeli świadczenia nie można zrealizować, urząd zawiadamia (z uzasadnieniem) osobę uprawnioną i wyznacza nowy termin realizacji świadczenia.

Wniosek można złożyć za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl(link sends e-mail), za pośrednictwem faksu pod numerem: 61 852 8002 lub za pomocą elektronicznej skrzynki ePUAP pod adresem: wuozpoz/skrytkaESP.