Jesteś tutaj

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w 2021 roku

Chrzypsko Wielkie, kościół św Wojciecha, Madonna z Dzieciatkiem

       Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponując środkami z budżetu państwa, w części, których dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski, udzieli w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach 31 umów zawartych z Beneficjentami. Przyznane dotacje celowe dotyczą współfinansowania prac przy udziale środków własnych właścicieli zabytków oraz pozyskanych również z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dofinansował poszczególne etapy prac przy obiektach zabytkowych takich jak: polichromie ścienne, ołtarze, nagrobki, płyty epitafijne, oraz inne zabytki ruchome w obiektach sakralnych i świeckich - witraże, obrazy, rzeźby oraz detale architektoniczne, mając na uwadze przede wszystkim stan ich zachowania oraz wartości artystyczne, historyczne i naukowe. Ważnym czynnikiem był także stopień finansowego zaangażowania wnioskodawcy przy realizacji prac.

Kontynuowane są prace przy wystroju malarsko-sztukatorskim prezbiterium bazyliki Świętogórskiej w Gostyniu oraz przy obrazie A. Swacha "Modlitwa cystersów - chór zakonny w opactwie Heisterbach” z klasztoru pocysterskiego w Lądzie jako cennych zabytkach Pomników Historii.

Najciekawszym zabytkiem, którego konserwację dotuje WWKZ jest sarkofag Jana Rozdrażewskiego Nowomiejskiego herbu Doliwa, zmarłego w 1609 roku, odkrytego w trakcie prowadzenia badań archeologicznych przy kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą.

Ponadto bardzo interesującymi dotowanymi dziełami sztuki są: późnogotyckie malowidło ścienne z kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi w Wilkowie Polskim, malowidła ścienne w Cerkwi Prawosławnej pw. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu, a także gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem zwana Madonną na lwie z kościoła pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków kontynuuje dotowanie prac konserwatorskich przy bardzo cennym i mocno zniszczonym wystroju malarskim kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Wełnie mistrza Adama Swacha. Kontynuowane są prace przy wczesnobarokowych ołtarzach o bogatym wystroju rzeźbiarskim i malarskim na przykładzie ołtarza głównego z kościoła pw. św. Marcina w Starym Gostyniu, czy ołtarzy bocznych z kościołów parafialnych w Wągrowcu, Baranowie i Grodzisku Wlkp.

Tegoroczne wsparcie finansowe wspomaga prace konserwatorskie przy pomnikach nagrobnych i płytach epitafijnych znajdujących się w poewangelickich cmentarzach i parafiach w Lesznie.

Pozostała część dotacji dotyczy kontynuacji prac przy zabytkach ruchomych rozpoczętych w latach ubiegłych oraz ratunkowych prac budowlano-konserwatorskich.

 

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 12.05.2021 - 12:55
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 07.06.2021 - 12:57