Jesteś tutaj

Drugi konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w 2024 r.

Poznań, dnia 24.05.2024 r.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

informuje, że na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

ogłasza konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

I. Cele

Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

II. Rodzaj zadania

Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków i upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Wielkopolski poprzez publikacje poświęcone zabytkom i problematyce konserwatorskiej, mające ukazać się w 2024 r.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację wyżej wymienionych zadań wynosi 30 000,00 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z zasadami jawności, równego traktowania oferentów i konkurencyjności.

V. Termin realizacji zadania: do 31 października 2024 r.

VI. Warunki realizacji zadania

I. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie niżej wymienione podmioty prawa polskiego:

 1. Organizacje pozarządowe, tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 412) lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkami określonymi w art. 3 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy.
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1599, ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

II. Finansowanie projektów:

 1. Konkurs jest finansowany ze środków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
 2. Wkład własny podmiotu składającego ofertę winien wynosić co najmniej 10% kosztów zadania.
 3. Koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.
 4. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

1) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem ) – sporządzają kosztorysy w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
2) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub w części) sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu);
3) możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.).

 1. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków pozostających w dyspozycji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Wielkopolski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków zastrzega sobie możliwość dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, przed podpisaniem umowy organizacja realizująca zadanie publiczne musi wyrazić pisemną zgodę na realizację zadania przy zredukowanej kwocie dotacji, przedłożyć aktualizację kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania i harmonogramu prac oraz wskazać dodatkowe źródło finansowania.
 2. Dopuszcza się przesunięcie pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów zadania publicznego określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, przy czym każde przesunięcie nie będzie przekraczało 5 punktów procentowych liczonych od sumy kosztów, a suma kosztów zadania publicznego nie ulegnie zmianie.
 3. W przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji, Komisja Konkursowa może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji.
 4. W przypadku przyznania kwoty niższej niż wskazana w ofercie, wnioskodawca może wycofać swoją ofertę.
 5. Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu podaje się do wiadomości wykaz dotacji przyznanych na wsparcie zadań określonych niniejszym regulaminem w 2023 r. wraz z wysokością przyznanej kwoty.

III. Załączniki dodatkowe wchodzące w skład oferty:

a. aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez starostę, a w przypadku organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych dokumenty poświadczające osobowość prawną,
b. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
c. kopię umowy, statutu lub regulamin wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem,
d. oświadczenie, że ubiegający się o dotację jest/nie jest podatnikiem VAT posiadającym prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów finansowanych ze środków pochodzących z dotacji,
e. inne informacje i dokumenty wynikające ze wzoru druku oferty.

 1. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem urzędowo lub przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.
 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.
 3. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.
 4. Organ odstępuje od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego.
 5. Oferty powinny być podpisane czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.
 6. Po zakończeniu konkursu wnioski nie będą zwracane.
 7. Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrzone.
 8. Po zakończeniu postępowania w sprawie przydzielania dotacji na realizację powyższych zadań, jego wyniki zostaną podane na tablicy ogłoszeń w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony zabytków w Poznaniu oraz na stronie internetowej Urzędu.

VII. Termin i miejsce składania ofert

 1. Wnioski należy składać do dnia 14 czerwca 2024 r. na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).
 2. Wzór oferty dostępny jest w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. 2018 poz. 2057) oraz w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2. 61-834 Poznań.
 3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście, na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań.
 4. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:

a. pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
b. tytuł zadania,
c. adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji”.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy, sporządzonej według wzoru dostępnego na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
 4. Dla celów promocji zabytków województwa wielkopolskiego do dyspozycji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy przekazać minimum 10 egzemplarzy publikacji.
 5. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie podpisanej z wybranym oferentem przed rozpoczęciem realizacji zadania.
 6. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego oferent przedkłada sprawozdanie z jego realizacji, sporządzone według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. 2018 poz. 2057).
 7. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:

a. zgodne z przyjętym programem realizowanie zadań merytorycznych,
b. zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznanych kwot dotacji,
c. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
d. dokonywanie zmian rzeczowych i finansowych wyłącznie na podstawie pisemnych aneksów do umów,
e. prawidłowe wykorzystanie środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Oferty wybierane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), według poniżej określonych kryteriów:

a. kryteria merytoryczne

 • znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji dziedzictwa regionu, kraju lub określonej dziedziny kultury 0-5 punkty,
 • doświadczenie organizatora w realizacji projektów związanych z przedmiotem konkursu 0-3 punkty,

b. kryteria organizacyjne:

 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

punkty 0-1,

 • kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne

punkty 0-1,

 • udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania

punkty 0-3

poniżej 10% 0 punktów

od 10%-20% 1 punkt

od 20%-50% 2 punkty

powyżej 50% 3 punkty,

 • wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

punkty 0-2,

 • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia wcześniej realizowanych dotacji

punkty 0-2.

 1. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a wybranym wnioskodawcą.
 2. Tryb kontroli realizacji zadania publicznego

Tryb kontroli zleconego zadania publicznego określa umowa zawarta pomiędzy Stronami, na realizację określonego zadania publicznego.

IX. Termin dokonania wyboru oferty

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 21 czerwca 2024 r.
O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 14 dni od jego rozstrzygnięcia.

X. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaję do publicznej wiadomości kwoty dotacji udzielonych z budżetu państwa przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2023 r.

Lp. Wnioskodawca Cel dotacji

Kwota

udzielonej

dotacji

1

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowomiejskiej

ul. Poznańska 12

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Publikacja: „Trzy dekady badań historii Nowego Miasta nad Wartą: nowe odkrycia-nowe perspektywy badawcze - PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA”

18 700,00 zł (słownie:

osiemnaście tysięcy

siedemset złotych)

2 Stowarzyszenie Projekt Września ul. Jana Pawła II 20B/1, 62-300 Września Publikacja: „Wspomnienia lat ubiegłych” (Wydanie wspomnień Tadeusza Chrzanowskiego)

11 300,00 zł (słownie:

jedenaście tysięcy

trzysta złotych)

Załączniki 3:

 1. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
 2. Wzór Oferty realizacji zadania publicznego organizacji działalności pożytku publicznego.
 3. Wzór umowy.

Wielkopolski Wojewódzki

Konserwator Zabytków

/-/ mgr Jolanta Goszczyńska

Autor: Marta Świtoń
Data utworzenia: 24.05.2024 - 20:09
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 24.05.2024 - 20:09