Jesteś tutaj

Informacja dot. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

                 Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponując środkami z budżetu państwa, w części, których dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski, udzieli w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach 34 umów zawartych z Beneficjentami. Przyznane dotacje celowe dotyczą współfinansowania prac przy udziale środków własnych właścicieli zabytków oraz pozyskanych również z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Złożonych zostało 90 wniosków  razem  na kwotę   6.271.000,00zł. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków rozdysponował całą posiadaną kwotę na dotacje tj.  1.320.000,00zł. 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dofinansował poszczególne etapy prac przy obiektach zabytkowych takich jak: nagrobki, płyty epitafijne, polichromie ścienne, ołtarze oraz inne elementy ruchome wyposażenia świątyń - witraże, obrazy, rzeźby oraz detale architektoniczne, stalle, ambona, chrzcielnica, mając na uwadze przede wszystkim stan ich zachowania oraz wartości artystyczne, historyczne i naukowe. Ważnym czynnikiem był także stopień finansowego zaangażowania wnioskodawcy przy realizacji prac.

Wymienić należy wystrój malarsko-sztukatorski prezbiterium bazyliki Świętogórskiej w Gostyniu oraz obraz A. Swacha "Modlitwa cystersów - chór zakonny w opactwie Heisterbach” z klasztoru pocysterskiego w Lądzie jako cenne zabytki Pomników Historii.

Najstarszymi dotowanymi dziełami sztuki są: grupa trzech gotyckich rzeźb z parafii pw. św. Jadwigi w Wilkowie Polskim, prezentująca najwyższą klasę artystyczną średniowiecznej rzeźby w Polsce oraz późnogotycki krucyfiks z kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków kontynuuje dotowanie prac konserwatorskich przy bardzo cennym i mocno zniszczonym wystroju malarskim kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Wełnie mistrza Adama Swacha. Jednocześnie szczególną troską obejmuje nowo odkryte na terenie Wielkopolski malowidła ścienne w kościele pw. św. Katarzyny Dz. M. w Potulicach. Należy wspomnieć o zespole obrazów Drogi Krzyżowej autorstwa Józefa Mehoffera z kościoła pw. NSPJ w Turku, które stanowią niewielkie szkice do zrealizowanych w dużych rozmiarach stacji w kaplicy kościoła Franciszkanów w Krakowie. Wielkopolska słynie z licznie zachowanych zabytków sztuki witrażowniczej, zarówno warsztatów rodzimych jak i niemieckich, zaliczanych do zespołu o wybitnych walorach artystycznych. Dlatego też WWKZ postanowił udzielić dotacji na prace konserwatorskie przy witrażach w kaplicy pałacowej w Wąsowie, w kościele parafialnym św. Andrzeja w Komornikach, w kościele pw. NMP Pocieszenia w Borku Wlkp., a także najmłodszemu w tym gronie zespołowi modernistycznych witraży w kościele pw. św. Antoniego w Pile.

Tegoroczne wsparcie finansowe wspomaga prace konserwatorskie przy pomnikach nagrobnych i płytach epitafijnych znajdujących się w poewangelickich cmentarzach i parafiach w Lesznie i Orzeszkowie.

Pozostała część dotacji dotyczy kontynuacji prac przy zabytkach ruchomych rozpoczętych w latach ubiegłych oraz ratunkowych prac budowlano-konserwatorskich.

 

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 12.06.2019 - 13:24
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 09.04.2021 - 16:29