Jesteś tutaj

Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury 2019

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.)

 

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

1, Oferta konkursowa

2. Regulamin wewnętrzny w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania  przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w 2019 r. dotacji  na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w ramach przyznawanych środków budżetowych

3. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu państwa przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2018 r.

4. Zał. nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 14.03.2019 r. odwołuje otwarty konkurs ofert ogłoszony dnia 22.02.2019 r. na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury obejmującego popularyzację i edukację w zakresie ochrony zabytków i upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Wielkopolski, z uwagi na fakt, iż na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu zostało umieszczone ogłoszenie w sprawie przedmiotowego konkursu otwartego, jednakże omyłkowo Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) zawierał wzór dokumentów obowiązujących dopiero od 01.03.2019 r.

Zarządzenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert ogłoszonego 22.02.2019 r.

Autor: Marta Świtoń
Data utworzenia: 22.02.2019 - 09:21
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 09.04.2021 - 16:29