Jesteś tutaj

Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury II nabór

Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt. 7  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.  (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.)  Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że z uwagi na brak ofert nie udzielono dotacji z budżetu państwa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury, przyznawaną w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia 11.05.2022 r.

 

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.)

 Ogłasza

konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

II nabór

1. Oferta konkursowa

2. Regulamin wewnętrzny w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania  przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w 2022 r. dotacji  na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w ramach przyznawanych środków budżetowych (II nabór)

3. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu państwa przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2021 r.

4. Zał. nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r..pdf

Autor: Marta Świtoń
Data utworzenia: 11.05.2022 - 09:30
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 08.06.2022 - 14:03