Jesteś tutaj

Konkurs „SAMORZĄD DLA DZIEDZICTWA”.

            Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o ogłoszeniu kolejnej  edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa”.

Celem konkursu jest promocja  i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania gminnego programu opieki nad zabytkami , o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  , rozumianym jako  dokument strategiczny  w kontekście ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym na poziomie lokalnym . Konkurs ma charakter otwarty, jest bezpłatny i dobrowolny.

Do udziału w konkursie  mogą być zgłaszane gminne programy  sporządzone przez wójta/burmistrza/prezydenta miast , które zostały zrealizowane i zakończone w okresie 4 lat poprzedzających rok zgłoszenia, których podstawą sporządzenia była gminna ewidencja zabytków prowadzona w formie zbioru kart adresowych, dla których wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządził i przedstawił radzie gminy sprawozdanie z realizacji programu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami .

Konkurs jest skierowany do samorządów gminnych (miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich), które wzorowo wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami, tym samym spełniając ustawowe cele realizacji tych programów. Gminne programy  mogą być zgłaszane do konkursu w trzech kategoriach

- gminny program opieki nad zabytkami  dla dużych i średnich gmin miejskich ( liczących  co najmniej 50 tys. mieszkańców)

- gminny program opieki nad zabytkami małych gmin  miejskich ( liczących poniżej 50 tys. mieszkańców) ,

- gminny program opieki nad zabytkami  gmin miejsko-wiejskich i gmin wiejskich

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 31 maja 2022r., natomiast regulamin konkursu, formularz zgłoszenia dostępne są na stronie  internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa (https://nid.pl/konkursy/samorzad-dla-dziedzictwa/) w zakładce konkursy. Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać do Narodowego Instytutu dziedzictwa  Oddział Terenowy w Rzeszowie, ul. Hetmańska 15, 35-045 Rzeszów.

Wielu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  gmin z terenu województwa wielkopolskiego przygotowało  gminne programy opieki nad zabytkami , które zostały przyjęte uchwałą rady gminy/miasta   oraz konsekwentnie je realizowały we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu. Dlatego też  gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i zaprezentowania swoich dokonań i doświadczeń na poziomie ogólnopolskim.

                                          

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 05.04.2022 - 19:13
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 06.02.2024 - 19:09