Jesteś tutaj

KRAJOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2019- 2022

         W dniu 13 sierpnia 2019 Uchwałą nr 82  Rada Ministrów uchwaliła nowy Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022. Program jest głównym dokumentem strategicznym  określającym cele administracji rządowej oraz podległych jej służb i inspekcji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,a także środki służące do realizacji wyznaczonych celów. Opracowując program zostały wzięte wnioski płynące z realizacji i ewaluacji poprzedniego programu na lata 2014-2017, a także zmianę systemu ochrony zabytków wprowadzoną ustawą z 22 czerwca 2017r.

        Głównym celem obecnego programu jest „Stworzenie warunków dla zapewnienia efektywnej ochrony  i opieki nad zabytkami” ,który będzie realizowany przez trzy cele szczegółowe, podzielone na kierunki działania. Pierwszym celem jest optymalizacja systemu ochrony dziedzictwa kulturowego, realizowana poprzez wzmocnienie systemu ochrony na poziomie lokalnym i centralnym. Drugim celem jest wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami poprzez merytoryczne wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami  oraz podnoszenie bezpieczeństwa zasobu zabytkowego. Trzecim zaś celem jest budowa świadomości społecznej wartości dziedzictwa kulturowego realizowana poprzez upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i jego wartości oraz tworzenie warunków dla sprawowania społecznej opieki nad zabytkami.

Podmiotem wiodącym realizującym programem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Ponadto program realizować będą wojewódzcy konserwatorzy zabytków, dyrektorzy urzędów morskich, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz inne podmioty- w zależności od potrzeb.

(M.P. 2019, poz. 808)

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 28.11.2019 - 09:02
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 09.04.2021 - 16:29