Jesteś tutaj

Rozstrzygnięcie konkursu otwartego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1327, ze zm.) Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że z uwagi na braki formalne oraz niespełnienie kryteriów merytorycznych żaden z trzech oferentów nie otrzymał dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury, przyznawanych w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia  29.03.2023 r.

Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków

/-/ mgr Jolanta Goszczyńska

Autor: Marta Świtoń
Data utworzenia: 27.04.2023 - 19:56
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 27.04.2023 - 19:56