Jesteś tutaj

Rozstrzygnięcie konkursu otwartego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571) Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia 21.07.2023 r. wpłynęła jedna oferta, której przyznano dotację udzieloną z budżetu państwa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury.

Lp. Wnioskodawca Cel dotacji

Kwota udzielonej dotacji

1.

Stowarzyszenie Projekt Września

ul. Jana Pawła II 20B/1,

62-300 Września

Publikacja: „Wspomnienia lat ubiegłych”

(Wydanie wspomnień Tadeusza Chrzanowskiego)

11 300,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych)

Wielkopolski Wojewódzki

Konserwator Zabytków

/-/ mgr Jolanta Goszczyńska

Autor: Marta Świtoń
Data utworzenia: 23.08.2023 - 20:24
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 23.08.2023 - 20:24