Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 10/2022 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zapis "CoV-2" w okrągłym znaku zakazu na białym tle z czerwoną obwódką i czerwonym przekreśleniem.

ZARZĄDZENIE NR 10/2022

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 02 marca 2022r.

§1. Działając na podstawie § 23 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2022 poz. 473) wprowadzam od dnia 02 marca 2022r. następujące zalecenia dot. w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu:

Zaleca się wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty - spotkania z pracownikiem prowadzącym sprawę, w celu umożliwienia rezerwacji odpowiedniego pomieszczenia w Urzędzie, w którym będzie odbywało się spotkanie.
Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
Osobiste składanie skarg, wniosków i podań (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) możliwe będzie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty, w celu umożliwienia rezerwacji odpowiedniego pomieszczenia w Urzędzie, w którym będzie odbywało się spotkanie. Skargi i wnioski można złożyć z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (wuoz@poznan.wuoz.gov.pl), za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty tradycyjnej.
Do Państwa dyspozycji pozostają numery ogólne do Urzędu, adresy e- mail i skrzynka ePUAP dostępne na stronie internetowej: https://poznan.wuoz.gov.pl/.
Wykaz telefonów kontaktowych oraz adresów mailowych do sekretariatów poszczególnych komórek organizacyjnych:

Poznań, tel. 061-852 80 03, 61-852 80 04, sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl, wuoz@poznan.wuoz.gov.pl.
Kalisz, tel. 062-767 23 21, kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
Konin, tel. 063 - 244 71 26, konin.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
Leszno, tel. 065 - 529 93 83, leszno.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
Piła tel. 067 352 07 15, pila@poznan.wuoz.gov.pl

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania nosa i ust, przy pomocy maseczki w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i siedzibach jego delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
Klienci w urzędzie są zobowiązani do:

zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki .(odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby oraz  umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się)

dezynfekcji rąk po wejściu do budynku w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób w budynku Urzędu.

8. Na terenie siedzib Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i jego delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile wszyscy pracownicy Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa  podczas poruszania się w częściach wspólnych budynków urzędu tj.: korytarzach, klatkach schodowych, kancelarii, sekretariacie, archiwum zakładowym, i sali konferencyjnej oraz zachowania bezpiecznego dystansu w kontaktach z klientami urzędu.

9. Przywrócona zostaje możliwość wyjazdów służbowych.  W trakcie wyjazdów służbowych, podczas kontaktu z klientem obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego .

10. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie urzędu

§ 2. Traci moc Zarządzenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 19/2021 z dnia 08.06. 2021r..

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.03.2022r.

           Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

            mgr Jolanta Goszczyńska                                           

Autor: Jolanta Goszczyńska, Paulina Surdyk
Data utworzenia: 03.03.2022 - 13:19
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 06.02.2024 - 19:15