Jesteś tutaj

Aktualności

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Kościół pwp. Św. Małgorzaty w Graboszewie, fot. Grzegorz Budnik

Wspaniałe odkrycie w kościele pw. Świętej Małgorzaty w Graboszewie. W trakcie demontażu elementów ołtarza głównego, przewidzianych do konserwacji w III etapie prac przy tym obiekcie, konserwatorzy odsłonili gotyckie polichromie na wschodniej ścianie prezbiterium. Po poinformowaniu o odkryciu Delegatury WUOZ w Koninie, a następnie uzyskaniu stosownego pozwolenia na podjęcie prac konserwatorsko-restauratorskich przy wschodniej ścianie prezbiterium, przystąpiono do oczyszczenia powierzchni ściany z luźnych zabrudzeń powierzchniowych w obrębie polichromii za zapleckiem ołtarza głównego.

Strony