Jesteś tutaj

Archeologia dawnej architektury - konferencja

zdjęcie przedstawia zaproszenie do udziału w konferencji "Archeologia dawnej architektury"

Archeologia dawnej architektury

 

Wielkie zainteresowanie trzema ostatnimi sesjami (publikacje z sesji: 2016; 2018; 2020) organizowanymi przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich, Oddział Wielkopolski, oraz Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, niewątpliwie przyczyniło się do zaproponowania w 2023 r., zorganizowania kolejnego spotkania, tym razem p.t.  „Archeologia dawnej architektury” związanego z terenem Wielkopolski. Zapraszamy do udziału.

Wyjaśniamy, co rozumiemy pod pojęciem „archeologia architektury”. Zwyczajowo owo pojęcie, w ujęciu Teresy Rodzińskiej – Chorąży, dotyczy szeroko ujmowanej archeologii historycznej. Elementem jej badań są pozostałości po nieistniejących i nie funkcjonujących budowlach lub ich części pochodzące z czasów od średniowiecza po współczesność. W naszym ujęciu, określenie to, akceptując wyżej przytoczone już ujęcie, rozszerzamy o dyskusję nad wszelkimi pozostawionymi w różnych siedliskach osadniczych pozostałościami po działalności człowieka także z czasach pradziejowych takich jak, konstrukcje grobowe (np. megality, kurhany, kręgi kamienne), miejsca zamieszkiwania (np. grody, gródki stożkowate, układy urbanistyczne miast), czy ślady działalności gospodarczej, w tym także szlaków komunikacyjnych. Ten poszerzony zakres ujęcia „archeologii architektury” wynika ze zmieniających się metod pozyskiwania źródeł (np. LiDAR; metody geofizyczne; zdjęcia lotnicze; szeroko ujmowane metody analityczne i interpretacyjne), nowych sposobów dokumentowania znalezisk, czy wynikach badań w rozwijanej współpracy archeologów z wieloma innymi dziedzinami nauki (np. przyrodnicze, geologiczne, historia sztuki). W konsekwencji, uwzględniając poziom zmieniającej się wiedzy, w tym poza źródłowej, zaczyna się z wolna stwarzać nowe możliwości formułowania narracji dziejów, a także wyznaczać wartości dziedzictwa kulturowego, czy wreszcie tworzenia projektów konserwatorskich.

Zapraszamy zatem do udziału w sesji. Proponowany termin sesji, która odbędzie się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, ul. Wodna 27, to 12 października 2023 r. Propozycje tematów referatów dotyczących terenu Wielkopolski należy zgłaszać do dnia 31 marca 2023 roku do Wydziału ds. zabytków archeologicznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2 (e-mail: archeologia@poznan.wuoz.gov.pl) ; tel. 61/852 80 03/04 wew. 113, 114).

Materiały z sesji, podobnie jak w latach ubiegłych, będą publikowane.

          

               

Autor: Jan Krzyśko
Data utworzenia: 03.03.2023 - 13:22
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 06.02.2024 - 18:45