Jesteś tutaj

Przedmioty niewymagające pozwolenia na wywóz za granicę

Dnia 5 czerwca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 18 marca 2010 r. (Dz. U. 75, poz. 474). Zgodnie z art. 51 pkt 3 ww. ustawy zniesione zostają Zaświadczenia wydawane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Zgodnie z art. 59 pkt 1 ustawy pozwolenia na wywóz zabytku za granice nie wymagają:

 • zabytki nie objęte kategoriami wskazanymi w art. 51 ust. 1,
 • zabytki przywiezione z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, które są objęte procedurą odprawy czasowej lub procedurą uszlachetniania czynnego w rozumieniu przepisów prawa celnego,
 • zabytki przywiezione z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, które były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu ze zwolnieniem od należności celnych przywozowych, jeżeli wywóz tych zabytków następuje przed upływem 5 lat od dnia dopuszczenia do obrotu,
 • zabytki przywiezione z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli wywozu tych zabytków dokonuje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • zabytki przywiezione z zagranicy przez osoby korzystające z przywilejów lub immunitetów dyplomatycznych, w tym przywiezione w celu urządzenia wnętrz przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
 • dzieła twórców żyjących,
 • zabytki przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej i objęte kategoriami A.l—A. 15 wymienionymi w załączniku do rozporządzenia Rady (EWG) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. Urz. WE L 39 z dnia 10.02.2009), jeżeli ich wartość jest niższa od progów finansowych wymienionych w pkt B tego załącznika,
 • zabytki, które posiadają potwierdzenie wwozu wystawione przez organ celny lub Straż Graniczną zgodnie z art. 59 ust. 3 pkt 4 ustawy o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Jeżeli wywóz zabytku jest dokonywany bez pozwolenia, a cechy zabytku wskazują że jego wywóz wymaga pozwolenia, organ Straży Granicznej lub organ celny może zażądać od osoby dokonującej wywozu zabytku okazania dokumentu potwierdzającego fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia.

Dokumentem potwierdzającym fakt, że zabytek nie wymaga pozwolenia może być:

 • ocena wskazująca czas powstania zabytku wykonana przez instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub organ administracji publicznej,
 • wycena zabytku wykonana przez instytucję kultury wyspecjalizowaną w opiece nad zabytkami, rzeczoznawcę ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • faktura zawierająca dane pozwalające na identyfikację przedmiotu, wystawiona przez podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające fotografię zabytku, wystawione w przejściach granicznych przez organ celny, a w przypadku jego braku przez organ Straży Granicznej. Potwierdzenie jest wystawiane jedynie wtedy, gdy z załączonych dokumentów umożliwiających jednoznaczną identyfikację zabytku oraz jego wiek i wartość wynika, że należy on do kategorii zabytków, o których mowa w art. 51 ust. 1,
 • ubezpieczenie przewozu zabytku z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pozwolenie na wywóz zabytku z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 24.09.2014 - 21:09
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 24.03.2023 - 18:26