Jesteś tutaj

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu jest udostępniana na wniosek zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (odnośnik zewnętrzny)

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

W przewidzianych prawem przypadkach Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  może wezwać do uzupełnienia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków po otrzymaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej może:

      - udostępnić informację publiczną,

      - odmówić jej udostępnienia,

      - umorzyć postępowanie w sprawie .  

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji. Do ww. decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Ponadto Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków   może udzielić odpowiedzi z wyjaśnieniem że:

      - żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych,

      - nie jest w posiadaniu żądanej informacji,

      - istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do żądanej informacji  

        publicznej.

Składanie wniosków:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przekazać do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

      - pocztą elektroniczną na adres e-mail Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w   Poznaniu (wuoz@wuoz.poznan.gov.pl)  lub jego delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile,

      - w formie dokumentu elektronicznego poprzez e-PUAP,

      - przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu , ul. Gołebia 2,  61-834 Poznań

     - złożyć osobiście w kancelarii Wojewódzkiego  Urzędu Ochrony Zabytków  lub w jego delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile,

 
Opłaty:

Zasadą jest bezpłatność udostępniania informacji publicznej (art. 7 ust. 2 ustawy), z zastrzeżeniem uregulowań art. 15 ustawy, który przewiduje możliwość wyznaczenia opłaty w przypadku pojawienia się dodatkowych kosztów. Stosownie do powyższego Urząd może  pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom każdorazowo decydując czy zaistniały dodatkowe koszty. Wyznaczenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej w każdym przypadku wymaga indywidualnego rozpatrzenia i konkretnego rozstrzygnięcia o kosztach udostępnienia informacji. W przypadku ustalenia dodatkowej opłaty urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji zgodnie z formą wskazaną we wniosku wyznaczane są jednostkowo, odnoszą się do określonego żądania i obejmują realne, rzeczywiste, faktycznie poniesione koszty. Szacowanie kosztów opiera się na danych każdorazowo pozyskiwanych z komórki właściwej do spraw zakupów (wycena ustalana  jest na podstawie faktur za dokonane zakupy).

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji  Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na którą przysługuje odwołanie do Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego.

W przypadku bezczynności organu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Informacja o prywatności