Jesteś tutaj

Ochrona danych osobowych

1. Informacja o prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gołębiej 2, 61-834 Poznań, tel. 61 852 80 03, mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl
W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w  Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.wuoz.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu i wynika z przepisów prawa;
dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

          Informacja o prywatności

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

     Monika Piotrowska
     Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
     ul. Gołębia 2
     61-834 Poznań
     iod@poznan.wuoz.gov.pl

3. INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ I UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W POZNANIU

         Informujemy, że podczas wydarzeń z udziałem kierownictwa oraz pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Biorąc udział w spotkaniu czy wydarzeniu organizowanym lub odbywającym się z udziałem kierownictwa albo pracowników Urzędu, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie ich innych danych osobowych.

Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany w podanych powyżej celach, a nie będą w fotorelacji lub zapisie filmowym stanowić jedynie szczegółu całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, udział w imprezie publicznej lub plenerowej, proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się po zakończonym wydarzeniu do Sekretariatu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, tel. 61 852 80 03, 61 852 80 04, w celu poinformowania o tym fakcie.

Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.

Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych można uzyskać pisząc na adres: iod@poznan.wuoz.gov.pl

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 08.10.2019 - 12:29
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 08.10.2019 - 12:29