Jesteś tutaj

Formularze wniosków

Ochrona danych osobowych

1. Informacja o prywatności - ogólne

2. Informacja o prywatności - monitoring

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków  (Dz. U.  z 2018, poz.1609)

Zgodnie z § 21 pkt.2 powyższego rozporządzenia zamieszcza się wymagane dane adresowe dot. zawiadomień, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1–3, § 13 ust. 2 pkt 1–3, § 14 ust. 3 pkt 1–3, § 16 ust. 2 pkt 1–3, § 17 ust. 2 pkt 1–3, § 18 ust. 3 pkt 1–4 oraz § 19 ust. 1 pkt 7 i ust. 3, oraz dane, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 8,

 

adres e-mail

fax

WUOZ w Poznaniu

wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

61 852 80 02

Delegatura w Kaliszu

kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl

62 757 64 21

Delegatura w Koninie

konin.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl

63 244 71 83

Delegatura w Lesznie

leszno.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl

65 529 92 83

Delegatura w Pile

pila@poznan.wuoz.gov.pl

67 352 07 16

 

Wnioski na prace przy zabytkach :

1. Wniosek o wydanie  pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich/ badań konserwatorskich / badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2. Wniosek o wydanie pozwolenia  na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego  lub zespołu budowlanego

3. Wniosek o wydanie pozwolenia  na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

4. Wniosek o wydanie pozwolenia  na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń  technicznych, tablic, reklam oraz napisów

5. Wniosek o wydanie pozwolenia  na podejmowanie innych działań ,które  mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji  lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru

6. Wniosek o wydanie pozwolenia  na podział  zabytku nieruchomego 

7. Wniosek o wydanie pozwolenia  na  zmianę  przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku  

8. Wniosek o wydanie pozwolenia  na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanym do rejestru zabytków

9,.Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych w tym zabytków archeologicznych

10. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

 

11. Wnioski o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

     Wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wycinki drzew i krzewów

a) ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCINKI DRZEWA (dotyczy osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej z terenów wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych)

Osoby fizyczne zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym lub ruralistycznym, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązane są dokonać zgłoszenia do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

- zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa 

b) WIATROŁOMY I ZŁOMY ( dotyczy osób fizycznych i innych podmiotów) z terenów wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych)

Osoby fizyczne lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym lub ruralistycznym dokonują zamiaru zgłoszenia do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków usunięcia uszkodzonych drzew i krzewów. Jednakże usunięcie drzew/krzewów stanowiących złomy i wykroty możliwe będzie po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (art. 83f ust 1 pkt. 14 b) ustawy o ochronie przyrody)

Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, zobowiązane są 
w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, do przekazania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, informacji o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew (art. 83f ust 1 pkt. 14 a) i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody)

- zgłoszenie przeprowadzenia oględzin dot. złomów i wykrotów

c) ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW/KRZEWÓW (dotyczy osób fizycznych na cele związane z działalnością gospodarczą i innych podmiotów ze wszystkich rodzajów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków)

Osoby fizyczne na cele związane z działalnością gospodarczą lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów wydawanego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę w trybie ustawy o ochronie przyrody nie obejmuje drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  •      80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  •      65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  •      50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

- wniosek na wycinke drzew i krzewów na podstawie ustawy o ochronie przyrody

d) POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni;

Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo (oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane) wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm) na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.

Pozwolenie na prace konserwatorskie i restauratorskie jest wymagane bez względu na obwód pni drzew, również w przypadku usuwania drzew lub krzewów przez osoby fizyczne.

Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

- wniosek o wydanie  pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich,/restauratorskich przy zabytkach będących parkami ,w tym  prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem  lub inną formą zaprojektowanej zieleni

- program prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na usunięciu drzew i krzewów

e)  POZWOLENIE NA INNE DZIAŁANIA, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.

Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni nie mieszczące się w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo (oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane) wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.) na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.

Pozwolenie na inne działania w parkach, ogrodach lub przy innych formach zaprojektowanej zieleni jest wymagane np.:

  •  w przypadku usuwania drzew lub krzewów stwarzających niebezpieczeństwo,

  •  na usunięcie złomów i wykrotów,

  •  na sunięcie drzew lub krzewów w związku z planowaną inwestycją.

Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

- wniosek o wydanie pozwolenia  na  podejmowanie  innych działań , które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków

- program_podejmowania_innych_dzialan polegających na usunięciu drzew i krzewów

 

Inne

1. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków ruchomych województwa wielkopolskiego

2. Wniosek o włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji pojazdów zabytkowych

3. Oswiadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku ruchomego

Autor: Jolanta Goszczyńska,
Data utworzenia: 23.09.2019 - 15:51
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 31.12.2020 - 10:26