Jesteś tutaj

Formularze wniosków

Ochrona danych osobowych

1. Informacja o prywatności - ogólne

2. Informacja o prywatności - monitoring

 

Wnioski na prace przy zabytkach :

1. Wniosek o wydanie  pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich,/restauratorskich/ badań konserwatorskich  albo badań architektonicznych  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku

2. Wniosek o wydanie  pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich,/restauratorskich przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków

3. Wniosek o wydanie pozwolenia  na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  lub na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego  lub zespołu budowlanego

4. Wniosek o wydanie pozwolenia  na  wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku

5. Wniosek o wydanie pozwolenia  na  przemieszczenie zabytku  nieruchomego wpisanego  do rejestru zabytków

6. Wniosek o wydanie pozwolenia  na  trwałe przeniesienie  zabytku  ruchomego wpisanego  do rejestru zabytków, z naruszeniem  ustalonego tradycją wystroju wnętrza , w którym zabytek ten się  znajduje

7. Wniosek o wydanie pozwolenia  na dokonanie podziału zabytku nieruchomego  wpisanego do rejestru zabytków

8. Wniosek o wydanie pozwolenia  na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń  technicznych, tablic, reklam oraz napisów

9. Wniosek o wydanie pozwolenia  na  podejmowanie  innych działań , które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków

10. Wnioski o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

     Wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wycinki drzew i krzewów

a) ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCINKI DRZEWA (dotyczy osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej z terenów wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych)

Osoby fizyczne zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym lub ruralistycznym, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązane są dokonać zgłoszenia do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

- zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa 

b) WIATROŁOMY I ZŁOMY ( dotyczy osób fizycznych i innych podmiotów) z terenów wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych)

Osoby fizyczne lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym lub ruralistycznym dokonują zamiaru zgłoszenia do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków usunięcia uszkodzonych drzew i krzewów. Jednakże usunięcie drzew/krzewów stanowiących złomy i wykroty możliwe będzie po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (art. 83f ust 1 pkt. 14 b) ustawy o ochronie przyrody)

Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, zobowiązane są 
w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, do przekazania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, informacji o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew (art. 83f ust 1 pkt. 14 a) i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody)

- zgłoszenie przeprowadzenia oględzin dot. złomów i wykrotów

c) ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW/KRZEWÓW (dotyczy osób fizycznych na cele związane z działalnością gospodarczą i innych podmiotów ze wszystkich rodzajów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków)

Osoby fizyczne na cele związane z działalnością gospodarczą lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów wydawanego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę w trybie ustawy o ochronie przyrody nie obejmuje drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  •      80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  •      65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  •      50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

- wniosek na wycinke drzew i krzewów na podstawie ustawy o ochronie przyrody

d) POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni;

Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo (oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane) wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm) na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.

Pozwolenie na prace konserwatorskie i restauratorskie jest wymagane bez względu na obwód pni drzew, również w przypadku usuwania drzew lub krzewów przez osoby fizyczne.

Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

- wniosek na prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na usunięciu drzew i krzewów

- program prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na usunięciu drzew i krzewów

e)  POZWOLENIE NA INNE DZIAŁANIA, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.

Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni nie mieszczące się w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich dodatkowo (oprócz zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu w trybie ustawy o ochronie przyrody, jeśli było wymagane) wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.) na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.

Pozwolenie na inne działania w parkach, ogrodach lub przy innych formach zaprojektowanej zieleni jest wymagane np.:

  •  w przypadku usuwania drzew lub krzewów stwarzających niebezpieczeństwo,
  •  na usunięcie złomów i wykrotów,
  •  na sunięcie drzew lub krzewów w związku z planowaną inwestycją.

Co do zasady wskazane jest uzyskanie w pierwszej kolejności pozwolenia konserwatorskiego w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

- wniosek na podejmowanie innych działań, polegajacych na usunięciu drzew i krzewów

- program_podejmowania_innych_dzialan polegających na usunięciu drzew i krzewów

 

11. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych

12. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych w tym zabytków archeologicznych

Inne

1. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków ruchomych województwa wielkopolskiego

2. Wniosek o włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji pojazdów zabytkowych

3. Oświadczenie dot. prowadzenia badań archeologicznych

Autor: Jolanta Goszczyńska, Anna Mayer, Marta Świtoń, Justyna Pawłowicz
Data utworzenia: 22.09.2014 - 20:15
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 19.07.2018 - 09:00