Jesteś tutaj

Zadania i kompetencje Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

mgr Jolanta Goszczyńska

Do zadań Wojewódzkiego Konserwatora należy w szczególności:

 1. realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 2. sporządzanie w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 3. prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 4. wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych;
 5. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;
 6. organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 7. opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów;
 8. upowszechnianie wiedzy o zabytkach;
 9. współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków;
 10. decydowanie w sprawach osobowych i płacowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu i delegatur;
 11. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Wojewódzkim Urzędzie;
 12. upoważnianie kierowników delegatur Wojewódzkiego Urzędu do prowadzenia i załatwiania spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych z wyłączeniem decyzji o wpisie do rejestru zabytków, decyzji wyrażającej zgodę na zbycie obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wpisanych do rejestru zabytków;
 13. udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw w przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 14. sprawowanie nadzoru nad organami gmin, powiatów lub związków gmin i powiatów wykonującymi na podstawie porozumień zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 15. udzielanie odpowiedzi w sprawach skarg i wniosków;
 16. odpowiadanie za funkcjonowanie kontroli zarządczej.

Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

mgr Justyna Pawłowicz

W czasie nieobecności Wojewódzkiego Konserwatora pracą Wojewódzkiego Urzędu kieruje jego zastępca.

Ponadto do zadań zastępcy należy:

 1. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem prac konserwatorskich obiektów zabytkowych w ramach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;        
 2. dokonywanie inspekcji i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem środków państwowych i właściwym prowadzeniem prac konserwatorskich;
 3. koordynowanie spraw związanych z ochroną zabytków ruchomych;         
 4. informowanie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przebiegu prac wykonywanych przez nadzorowane wydziały;
 5. udział w planowaniu i monitorowaniu realizacji budżetu zadaniowego w Wojewódzkim Urzędzie;
 6. prowadzenie obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków;
 7. koordynowanie działań związanych z opiniowaniem Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami oraz powiatowych i gminnych programów opieki nad zabytkami;
 8. prowadzenie powierzonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postępowań w sprawie skarg i wniosków;
 9. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 14.08.2014 - 13:40
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 03.03.2023 - 20:23