Jesteś tutaj

Miejski Konserwator Zabytków w Gnieźnie

herb Gniezno

Miejski Konserwator Zabytków w Gnieźnie prowadzi na terenie miasta Gniezna sprawy związane z ochroną dóbr kultury, m.in.:

  • zezwolenia na prace przy zabytkach nieruchomych,
  • nadzór nad prowadzonymi pracami,
  • nakazy na dokonanie określonych robót konserwatorskich w stosunku do obiektów niewłaściwie utrzymanych i  użytkowanych,
  • nakazy wstrzymania prac remontowych w stosunku do obiektów, gdzie prace podjęto bez zezwolenia,
  • nadzór nad stanem zachowania i użytkowania zabytków i dóbr kultury,
  • opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w obiektach i obszarach objętych ochroną na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wyżej wymienione zadania nie obejmują prac archeologicznych i wykopaliskowych, które pozostają w kompetencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Miejski Konserwator Zabytków w Gnieźnie działa na podstawie porozumienia zawartego w dniu 8 grudnia 2017 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a  Miastem Gnieznem w sprawie powierzenia Miastu Gniezno spraw z zakresu właściwości Wojewody Wielkopolskiego, realizowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 8678.

Miejski Konserwator Zabytków w Gnieźnie

mgr Marlena Przybyłowicz

pok. 59
tel.: (61) 426 04 78
e-mail: Marlena.Przybylowicz@Gniezno.eu
Urząd Miejski, ul. Lecha 6
62-200 Gniezno

e-mail:konserwator@gniezno.eu.

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 13.11.2014 - 17:26
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 27.03.2023 - 19:34