Jesteś tutaj

Sygnały obywatelskie

 

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I  ROZPATRYWANIA SYGNAŁÓW OBYWATELSKICH

 

Prawo zgłaszania sygnału obywatelskiego (skargi,wnioski, petycje,listy) przysługuje każdemu. Sygnał obywatelski  może być złożony w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub ustnie, przy czym petycja nie może zostać zgłoszona ustnie. O tym czy pismo jest  skargą, wnioskiem lub petycją decyduje jego treść, a nie nazwa.  Zgłoszenie sygnału jest wolne od opłat.

SKARGI: art. 227 - 240 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

WNIOSKI: art. 241 - 247 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego

PETYCJE: Ustawa  z dnia 5 września 2014r. o petycjach ( Dz.U.z 2014r. poz. 1195)

Skargi , wnioski i petycje i inne sygnały obywatelskie należy kierować w formie pisemnej na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul.Gołębia 2, 61- 834 Poznań lub odpowiednio na adres delegatury Urzędu .Można tez złożyć odpowiednio  na adres:

  • skrytki urzędu na platformie ePUAP:  /WUOZPOZ/SkrytkaESP
  • poczty elektronicznej na adres : wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

Skargi i wnioski  można złożyć ustnie do protokołu w siedzibach urzędu. Nie rozpatruje się pism anonimowych.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki od godz. 10.00 do godz. 16.15

Skargi można składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu codziennie w godzinach 8.15 - 15.45

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w przypadku ich nieobecności  wyznaczona przez nich osoba  przyjmują  klientów w sprawach skarg i wniosków  w poniedziałki w godz. od 10.00 do godz. 16.15.
Kierownicy wydziałów i kierownicy delegatur ,a w przypadku ich nieobecności pracownicy przez nich wyznaczeni, przyjmują w sprawach skarg i wniosków  raz w tygodniu w poniedziałek  w godzinach 12.00-15.00.

Pracownicy przyjmują w sprawach  sygnałów obywatelskich, skarg i wniosków codziennie w godzinach 8.30-15.30.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacja o prywatności

 

 

 

 

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 05.01.2017 - 10:36
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 28.05.2018 - 14:40