Jesteś tutaj

Sygnały obywatelskie

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania sygnałów obywatelskich

Prawo zgłaszania sygnału obywatelskiego (skargi,wnioski, petycje,listy) przysługuje każdemu. Sygnał obywatelski może być złożony w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub ustnie, przy czym petycja nie może zostać zgłoszona ustnie. O tym czy pismo jest  skargą, wnioskiem lub petycją decyduje jego treść, a nie nazwa. Zgłoszenie sygnału jest wolne od opłat.

SKARGI: art. 227 - 240 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

WNIOSKI: art. 241 - 247 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego

PETYCJE: Ustawa  z dnia 5 września 2014r. o petycjach ( Dz.U.z 2014r. poz. 1195)

Skargi, wnioski i petycje i inne sygnały obywatelskie należy kierować w formie pisemnej na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul.Gołębia 2, 61- 834 Poznań lub odpowiednio na adres delegatury Urzędu. Można tez złożyć odpowiednio na adres:

  • skrytki urzędu na platformie ePUAP:  /WUOZPOZ/SkrytkaESP
  • poczty elektronicznej na adres: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

Skargi i wnioski można złożyć ustnie do protokołu w siedzibach urzędu. Nie rozpatruje się pism anonimowych.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki od godz. 10.00 do godz. 16.15

Skargi można składać w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu codziennie w godzinach 8.15 - 15.45

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a w przypadku ich nieobecności  wyznaczona przez nich osoba przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 10.00 do godz. 16.15.
Kierownicy wydziałów i kierownicy delegatur, a w przypadku ich nieobecności pracownicy przez nich wyznaczeni, przyjmują w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu w poniedziałek w godzinach 12.00-15.00.

Pracownicy przyjmują w sprawach sygnałów obywatelskich, skarg i wniosków codziennie w godzinach 8.30-15.30.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o prywatności

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 05.01.2017 - 10:36
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 13.04.2021 - 20:12