Jesteś tutaj

Opłaty skarbowe

Informacja o obowiązujących opłatach skarbowych

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą:

 • złożenia wniosku – podania w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej,
 • zgłoszenia o dokonanie czynności urzędowej,
 • złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od tego odpisu, wypisu lub kopii.

Wysokość opłaty skarbowej od poszczególnych czynności urzędowych:

 1. Wydanie pozwoleń na wywóz czasowy  zabytków za granicę – 44 zł.
 2. Wydanie pozwoleń (w szczególności w sprawach wyliczonych w art. 36 ust. 1 pkt 1-12 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) – 82 zł.
 3. Wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.
 4. Przedłużenie terminu ważności lub zmiany warunków pozwolenia – 50% stawki opłaty od pozwolenia.
 5. Sporządzenie duplikatu pozwolenia – 24 zł.
 6. Wydanie innych decyzji, niż wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o opłacie skarbowej (w szczególności decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków) – 10 zł.
 7. Wydanie zaświadczenia  – 17 zł.
 8. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od tego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.
 9. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu od każdej pełnej lub zaczętej strony –  5 zł.
 10. Poświadczenie własnoręczności podpisu – 9 zł.

Właściwość miejscowa organów podatkowych – Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

 1. Od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie), a zatem:
  • Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20, PKO BP S.A. nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.
 2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu, a zatem:
  • dla siedziby WUOZ w Poznaniu - Urząd Miasta Poznania, PKO BP S.A. nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763,
  • dla Delegatury w Kaliszu: Urząd Miasta Kalisza, nr konta 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163,
  • dla Delegatury w Koninie: Urząd Miasta Konin, nr konta 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034,
  • dla Delegatury w Lesznie: Urząd Miasta Leszna, nr konta 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513,
  • dla Delegatury w Pile: Urząd Miasta Piła, nr konta 09 1020 4027 0000 1202 1119 3291.

Zapłata opłaty skarbowej może być dokonana także gotówką w kasie właściwego organu podatkowego lub poprzez wyznaczonego inkasenta opłaty skarbowej.

WUOZ nie ponosi odpowiedzialności za możliwość zmiany rachunku bankowego poszczególnych organów podatkowych przez organy podatkowe.

Podstawa prawna:

 • ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 29 maja 2019 r. poz. 1000 ) – wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do wymienionej ustawy),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. Dz. U. nr 187 poz. 1330 w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 27.08.2019 - 12:15
Ostatnia aktualizacja: Jan Krzyśko
Data aktualizacji: 18.04.2023 - 10:29