Jesteś tutaj

Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim

herb Ostrów Wielkopolski

Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi na terenie miasta Ostrowa sprawy związane z ochroną dóbr kultury, m.in.:

  • zezwolenia na prace przy zabytkach  nieruchomych,
  • nadzór nad prowadzonymi pracami,
  • nakazy na dokonanie określonych robót konserwatorskich w stosunku do obiektów niewłaściwiie utrzymanych i  użytkowanych,
  • nakazy wstrzymania prac remontowych w stosunku do obiektów, gdzie prace podjęto bez zezwolenia,
  • nadzór nad stanem zachowania i użytkowania zabytków i dóbr kultury,
  • opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w obiektach i obszarach objętych ochroną na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W/w zadania nie obejmują prac archeologicznych i wykopaliskowych, które pozostają w kompetencji Delegatury WUOZ w Kaliszu.

Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim działa na podstawie porozumienia zawartego w dniu 11 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia Miastu Ostrów spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2005 r.  Nr 68 poz. 2060.

Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim

mgr Elżbieta Wolniewicz-Kukuła

Urząd Miejski, al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 582 22 24

e-mail: mkz@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

 

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 13.11.2014 - 17:27
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 03.08.2017 - 13:07