Jesteś tutaj

Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim

herb Ostrów Wielkopolski

Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolski  działa  na terenie miasta  Ostrów Wielkopolski  i prowadzi  sprawy związane z ochroną zabytków nieruchomych. 

Do zadań realizowanych przez Miejskiego  Konserwatora Zabytków w ostrowie Wielkopolskim należy w szczególności:

wydanie pozwoleń, decyzji, postanowień, opinii i zaświadczeń i innych aktów  przewidzianych przepisami  dotyczących zabytków nieruchomych określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  i w przepisach wykonawczych,
 sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych,  prac konserwatorskich, prac restauratorskich  robót budowlanych i innych działań przy zabytkach nieruchomych,organizowanie i prowadzenie kontroli zabytków nieruchomych  w zakresie ochrony  zabytków i opieki nad zabytkami oraz egzekwowanie obowiązków  nałożonych na posiadaczy zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi i prowadzenie postępowań egzekucyjnych, współpraca z innymi organami  administracji publicznej  w sprawach ochrony zabytków i podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego.

W/w zadania nie obejmują prac przy zabytkach ruchomych oraz przy cmentarzach, parkach ogrodach i innych formach zaprojektowanej zieleni, w także przy zabytkach archeologicznych, które pozostają w kompetencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku sprawy prowadzi   Delegatura w Kaliszu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim działa na podstawie zawartego w dniu 19 maja 2022r.  Porozumienia między Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim a Miastem Ostrów Wielkopolski  w sprawie powierzenia Miastu ostrów Wielkopolski   spraw z zakresu właściwości Wojewody Wielkopolskiego  realizowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego  z dnia 19 maja 2022r. poz.  3950). Zadania realizuje bezpośrednio Miejski  Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim  w ramach stosownego upoważnienia Prezydenta Miasta Ostrów Wielkopolski .

Wydawania pozwoleń  na prace przy zabytkach nieruchomych,nadzór nad prowadzonymi pracami,nakazy na dokonanie określonych robót konserwatorskich w stosunku do obiektów niewłaściwie utrzymanych i  użytkowanych, nakazy wstrzymania prac remontowych w stosunku do obiektów, gdzie prace podjęto bez zezwolenia, nadzór nad stanem zachowania i użytkowania zabytków i dóbr kultury, opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w obiektach i obszarach objętych ochroną na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W/w zadania nie obejmują prac archeologicznych i wykopaliskowych, które pozostają w kompetencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Miejski Konserwator Zabytków w Gnieźnie działa na podstawie porozumienia zawartego w dniu 8 grudnia 2017  r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a  Miastem Gnieznem w sprawie powierzenia Miastu Gniezno spraw z zakresu właściwości Wojewody Wielkopolskiego, realizowanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 8678..

Miejski Konserwator Zabytków w Ostrowie Wielkopolskim

mgr Ewa Janiszewska

Urząd Miejski, al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel.: 62 582 23 26

e-mail: mkz@umostrow.pl

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 13.11.2014 - 17:27
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 02.12.2022 - 08:09