Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF
 • Brak informacji o podstawowej działaności urzędu w języku migowym

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Wielkopolski
 • Adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 • E-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 • Telefon: 618541917

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Budynek w Poznaniu przy ul. Gołębiej 2:

 1. Dostępność wejścia do budynku : Wejście do budynku prowadzi od   Gołębiej. Wejście na jednym poziomie bez schodów, możliwość wjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi otwierane ręcznie.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind : Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne pomieszczenie na parterze. Brak wind, brak toalety.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika. Na parterze zastosowano przenośną pochylnię, która pozwala na wjazd osób na wózkach inwalidzkich do pomieszczenia biurowego. Ze względów architektonicznych brak możliwości zastosowania windy do pozostałych pomieszczeń biurowych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada miejsca parkingowego, znajduje się w centrum Starego Miasta. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu na parkingu Urzędu Miejskiego, który graniczy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków , po uprzednim kontakcie tel. Brak możliwości wydzielenia nowego miejsca parkingowego przeznaczonego wyłącznie dla klientów WUOZ. Parking miejski około 300m od budynku urzędu.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek w Koninie przy al. 1 Maja 7

 1. Dostępność wejścia do budynku: Wejście do budynku: przeszklone (całe) z drzwiami o szerokości skrzydeł 2x1m, klamka - poręcz pionowa, jednopoziomowy bez schodów:
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind : Winda: z poziomu "-1" (poziomu chodnika), zatrzymuje się na poziomie "0" w miejscu gdzie znajduje się m.in. tablica informacyjna, kasa i portiernia. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością: poziom "0" (parter),
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych : W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika,
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • parking miejski Urzędu Wojewódzkiego wzdłuż budynku. Brak miejsca parkingowego tylko dla klientów WUOZ.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek w Lesznie przy ul. Plac Komeńskiego 6

 1. Dostępność wejścia do budynku: Wejście do budynku: Brak schodów, Drzwi otwierane ręcznie jednoskrzydłowe, domofon,
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind : wąskie ciągi komunikacyjne, brak windy, brak toalety dla osoby niepełnosprawnej
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych : W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika,
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • parking urzędu wzdłuż budynku. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Po uprzednim kontakcie telefonicznym możliwość dostępu do miejsca parkingowego
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek w Pile przy ul. Śniadeckich 46

 1. Dostępność wejścia do budynku: Wejście do budynku jednopoziomowe brak schodów, drzwi otwierane ręcznie, jedno-skrzydłowe,
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind : wąskie ciągi komunikacyjne, brak windy, brak toalety dla osoby niepełnosprawnej
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych : W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika,
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • parking na terenie urzędu znajdujący się przy samym budynku.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek w Kaliszu przy ul. Tuwima 10

 1. Dostępność wejścia do budynku: Wejście do budynku jednopoziomowe brak schodów, drzwi otwierane ręcznie, dwu-skrzydłowe,
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind : Wolne od barier jednopoziomowe przestrzenie komunikacyjne, dostępna toaleta, nieprzystosowana dla osoby niepełnosprawnej
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych : W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i niepełnosprawnych ruchowo. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika,
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • parking na terenie urzędu znajdujący się przy samym budynku.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.