Jesteś tutaj

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków działa przy wojewódzkim konserwatorze zabytków, jako organ opiniodawczy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jolanta Goszczyńska Zarządzeniem nr 19/2017 z dnia 4 lipca 2017 r., na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Regulaminu nadanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w drodze Zarządzenia nr 170/04 z dnia 13.12.2004 r. powołała w skład Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków następujących specjalistów w dziedzinach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków:

 • prof. dr hab. Hannę Kočka-Krenz (przewodnicząca Rady)
 • mgr Marię Strzałko
 • dr hab. Piotra Niemcewicza
 • prof. UAM dr hab. Jana Skuratowicza
 • mgr Janusza Pazdera
 • prof. UAM dr hab. Jarosława Jarzewicza
 • prof. UG dr hab. Henryka Machajewskiego
 • dr inż. arch. Macieja Małachowicza
 • mgr Aleksandra Starzyńskiego
 • ks. kanonika dr Jarosława Bogacza.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie w sprawach realizacji zadań Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie województwa wielkopolskiego,
 • opiniowanie stosowanych metod, technologii i materiałów niezbędnych do ratowania zabytków,
 • opiniowanie prawidłowości i zasadności planowanych oraz przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach oraz badań archeologicznych,
 • opiniowanie sposobu i zasad postępowania w przypadku występowania zagrożeń zabytków.

Posiedzenia Rady odbywają się kilka razy w roku na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Autor: Justyna Pawłowicz
Data utworzenia: 28.09.2017 - 12:59
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 05.04.2021 - 22:00