Jesteś tutaj

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków działa przy wojewódzkim konserwatorze zabytków, jako organ opiniodawczy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jolanta Goszczyńska Zarządzeniem nr 21/2022 z dnia 10 maja 2022 r., na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Regulaminu nadanego w drodze Zarządzenia nr 5/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. powołała w skład Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków następujących specjalistów w dziedzinach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków:

prof. dr hab. Jarosława Jarzewicza (przewodniczący Rady)
prof. dr hab. Marzenę Szmyt (zastępca przewodniczącego)
dr inż. arch. Macieja Małachowicza
dr hab. prof. UMK Piotra Niemcewicza
dr hab. inż. arch. prof. UAP Elżbietę Raszeja
dr Tomasza Ratajczaka
dr hab. prof. UAM Artura Różańskiego
dr hab. prof. UWr Mirona Urbaniaka
ks. kanonika dr Jarosława Bogacza.

Do zadań Rady należy w szczególności:

- opiniowanie w sprawach realizacji zadań Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie województwa wielkopolskiego,
- opiniowanie stosowanych metod, technologii i materiałów niezbędnych do ratowania zabytków,
- opiniowanie prawidłowości i zasadności planowanych oraz przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach oraz badań archeologicznych,
- opiniowanie sposobu i zasad postępowania w przypadku występowania zagrożeń zabytków.

Posiedzenia Rady odbywają się na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Autor: Justyna Pawłowicz
Data utworzenia: 28.09.2017 - 12:59
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 11.05.2022 - 09:54