Jesteś tutaj

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków działa przy wojewódzkim konserwatorze zabytków, jako organ opiniodawczy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jolanta Goszczyńska Zarządzeniem nr 19/2017 z dnia 4 lipca 2017 r., na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia   23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Regulaminu nadanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w drodze Zarządzenia nr 170/04 z dnia 13.12.2004 r. powołała w skład Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków następujących specjalistów  w dziedzinach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków:

                         prof. dr hab. Hannę Kočka-Krenz (przewodnicząca Rady)

                         mgr Marię Strzałko

                       

                         dr hab. Piotra Niemcewicza

                         prof. UAM dr hab. Jana Skuratowicza

                         mgr Janusza Pazdera

                         prof. UAM dr hab. Jarosława Jarzewicza

                         prof. UG dr hab. Henryka Machajewskiego

                         dr inż. arch. Macieja Małachowicza

                         mgr Aleksandra Starzyńskiego

                         ks. kanonika dr Jarosława Bogacza.

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

- opiniowanie w sprawach realizacji zadań Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie województwa wielkopolskiego,

- opiniowanie stosowanych metod, technologii i materiałów niezbędnych do ratowania zabytków,

- opiniowanie prawidłowości i zasadności planowanych oraz przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach oraz badań archeologicznych,

- opiniowanie sposobu i zasad postępowania w przypadku występowania zagrożeń zabytków.

Posiedzenia Rady odbywają się kilka razy w roku na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Autor: Justyna Pawłowicz
Data utworzenia: 28.09.2017 - 12:59
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 27.07.2020 - 09:32