Jesteś tutaj

Archiwum WUOZ

Regulamin
udostępniania i korzystania z dokumentacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

I.

Podstawowa dokumentacja obiektów zabytkowych: kartoteki adresowe, karty i dokumentacje ewidencyjne (zabytków architektury, zabytków ruchomych, zabytkowych założeń zieleni i zabytków archeologicznych) teczki obiektów i zespołów, studia i opracowania może być udostępniana jednostkom organizacyjnym i osobom fizycznym dla potrzeb nauki, techniki i kultury, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów Państwa i obywateli.

Przez korzystanie z dokumentacji rozumie się udostępnianie jej dla celów służbowych, urzędowych i naukowo-badawczych.

Zasoby archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków udostępnia się wyłącznie w każdy poniedziałek będący dniem roboczym w godzinach 9.00 – 15.00, a w Delegaturach w dniach wyznaczonych przez Kierowników Delegatur.

II

 1. Korzystanie z dokumentacji przez instytucje, placówki naukowo-badawcze oraz obywateli wymaga zgody każdorazowo zgody Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (kierownika Delegatury), względnie osoby upoważnionej przez niego do wyrażenia zgody na udostępnienie dokumentacji.
 2. Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne (zainteresowani) ubiegające się o udostępnienie akt i dokumentacji winny przedstawić cel i przewidywany sposób wykorzystania dokumentacji obiektów zabytkowych.
 3. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (kierownik Delegatury) lub osoba upoważniona przez niego udziela zainteresowanemu zezwolenia na przeglądanie akt i dokumentacji.
 4. Dokumentacje konserwatorskie dotyczące zabytków ruchomych, w tym karty ewidencyjne mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą właściciela tego zabytku. Dokumentację dotyczącą zabytków nieruchomych udostępnia się właścicielowi, posiadaczowi zabytku lub ich pełnomocnikowi oraz innym osobom wyłącznie za zgodą właściciela. 
 5. Teczki obiektowe oraz dokumentacje dotyczące zabytków ruchomych udostępnia się wyłącznie pracownikom Urzędu, stronom dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących określonego zabytku oraz Policji, sądom, prokuraturze, Straży Granicznej, administracji celnej.
 6. Poszukiwanie akt i dokumentacji w zakładowym archiwum dokonuje wyłącznie pracownik Urzędu Ochrony Zabytków.
 7. Korzystanie z akt i dokumentacji może odbywać się tylko na miejscu, w wyznaczonym pomieszczeniu Urzędu Ochrony Zabytków, w obecności pracownika, który dokumentację udostępnił.
 8. Upoważniony do korzystania z akt i dokumentacji kwituje udostępnienie dokumentacji i jej zwrot w prowadzonym przez pracownika Urzędu Ochrony Zabytków zeszycie kontrolnym.
 9. Korzystający z akt i dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za zwrot dokumentacji w całości i bez uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia, zdekompletowania lub zaginięcia akt lub dokumentacji w stosunku do winnego pracownika Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (kierownik Delegatury) wdraża postępowanie wyjaśniające.

III

Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej lub historycznej stanowiącej opracowanie autorskie i chronione prawem autorskim, wymaga uzyskania przez zainteresowanego pisemnej zgody autora opracowania lub Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (kierownika Delegatury) na sporządzenie kopii opracowania autorskiego.

IV

 1. Korzystający z akt lub dokumentacji, w razie opublikowania pracy opartej na materiałach źródłowych archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, zobowiązany jest w publikacji zamieścić informację, że nie publikowane dotychczas materiały źródłowe pochodzą z archiwum Urzędu Ochrony Zabytków lub właściwej Delegatury.
 2. Udostępnienie akt i dokumentacji, o których mowa w Regulaminie poprzedzone być musi podpisaniem oświadczenia przez osobę korzystającą z akt lub dokumentacji.

V

Zabrania się wydawania dokumentacji na zewnątrz. Wyjątek stanowi wydanie akt i dokumentacji w celach dowodowych, na podstawie upoważnienia organów prokuratury i policji, wyłącznie za pokwitowaniem i po okazaniu przez funkcjonariusza legitymacji służbowej.

Regulamin opracowany jest w oparciu o przepisy zawarte w:

 1. Ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568)
 2. Ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 ze zmianami)
 3. Ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym (tekst jedn.: D.U. ze 2002 r. Nr 171, poz. 1396 ze zmianami)
 4. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 153 ze zmianami)
 5. Ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zmianami)
 6. Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 111, poz. 1198 ze zmianami)
 7. Ustawie z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz.24)
Autor: Aleksander Wojciechowski
Data utworzenia: 24.09.2014 - 20:49
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 05.06.2018 - 09:19