Jesteś tutaj

Archiwum WUOZ

Regulamin
udostępniania i korzystania z dokumentacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

I.

Podstawowa dokumentacja obiektów zabytkowych: kartoteki adresowe, karty i dokumentacje ewidencyjne (zabytków architektury, zabytków ruchomych, zabytkowych założeń zieleni i zabytków archeologicznych) teczki obiektów i zespołów, studia i opracowania może być udostępniana jednostkom organizacyjnym i osobom fizycznym dla potrzeb nauki, techniki i kultury, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów Państwa i obywateli.

Przez korzystanie z dokumentacji rozumie się udostępnianie jej dla celów służbowych, urzędowych i naukowo-badawczych.

Zasoby archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków udostępnia się wyłącznie w każdy poniedziałek będący dniem roboczym w godzinach 9.00 – 15.00, a w Delegaturach w dniach wyznaczonych przez Kierowników Delegatur.

II

 1. Korzystanie z dokumentacji przez instytucje, placówki naukowo-badawcze oraz obywateli wymaga zgody każdorazowo zgody Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (kierownika Delegatury), względnie osoby upoważnionej przez niego do wyrażenia zgody na udostępnienie dokumentacji.
 2. Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne (zainteresowani) ubiegające się o udostępnienie akt i dokumentacji winny przedstawić cel i przewidywany sposób wykorzystania dokumentacji obiektów zabytkowych.
 3. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (kierownik Delegatury) lub osoba upoważniona przez niego udziela zainteresowanemu zezwolenia na przeglądanie akt i dokumentacji.
 4. Dokumentacje konserwatorskie dotyczące zabytków ruchomych, w tym karty ewidencyjne mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą właściciela tego zabytku. Dokumentację dotyczącą zabytków nieruchomych udostępnia się właścicielowi, posiadaczowi zabytku lub ich pełnomocnikowi oraz innym osobom wyłącznie za zgodą właściciela. 
 5. Teczki obiektowe oraz dokumentacje dotyczące zabytków ruchomych udostępnia się wyłącznie pracownikom Urzędu, stronom dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących określonego zabytku oraz Policji, sądom, prokuraturze, Straży Granicznej, administracji celnej.
 6. Poszukiwanie akt i dokumentacji w zakładowym archiwum dokonuje wyłącznie pracownik Urzędu Ochrony Zabytków.
 7. Korzystanie z akt i dokumentacji może odbywać się tylko na miejscu, w wyznaczonym pomieszczeniu Urzędu Ochrony Zabytków, w obecności pracownika, który dokumentację udostępnił.
 8. Upoważniony do korzystania z akt i dokumentacji kwituje udostępnienie dokumentacji i jej zwrot w prowadzonym przez pracownika Urzędu Ochrony Zabytków zeszycie kontrolnym.
 9. Korzystający z akt i dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za zwrot dokumentacji w całości i bez uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia, zdekompletowania lub zaginięcia akt lub dokumentacji w stosunku do winnego pracownika Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków (kierownik Delegatury) wdraża postępowanie wyjaśniające.

III

Udostępnienie dokumentacji urbanistyczno-architektonicznej lub historycznej stanowiącej opracowanie autorskie i chronione prawem autorskim, wymaga uzyskania przez zainteresowanego pisemnej zgody autora opracowania lub Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (kierownika Delegatury) na sporządzenie kopii opracowania autorskiego.

IV

 1. Korzystający z akt lub dokumentacji, w razie opublikowania pracy opartej na materiałach źródłowych archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, zobowiązany jest w publikacji zamieścić informację, że nie publikowane dotychczas materiały źródłowe pochodzą z archiwum Urzędu Ochrony Zabytków lub właściwej Delegatury.
 2. Udostępnienie akt i dokumentacji, o których mowa w Regulaminie poprzedzone być musi podpisaniem oświadczenia przez osobę korzystającą z akt lub dokumentacji.

V

Zabrania się wydawania dokumentacji na zewnątrz. Wyjątek stanowi wydanie akt i dokumentacji w celach dowodowych, na podstawie upoważnienia organów prokuratury i policji, wyłącznie za pokwitowaniem i po okazaniu przez funkcjonariusza legitymacji służbowej.

Regulamin opracowany jest w oparciu o przepisy zawarte w:

 1. Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).
 2. Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904, ze zm.).
 3. Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1396 ze zm.).
 4. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.153 ze zm.).
 5. Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11 poz. 95 ze zm.).
 6. Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 111 poz. 1198 ze zm.).
 7. Ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5 poz.24).
Autor: Aleksander Wojciechowski
Data utworzenia: 24.09.2014 - 20:49
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 24.03.2023 - 18:48