Jesteś tutaj

Dotacje 2020

Formularze dot. rozliczenia umowy dot. dofinansowania prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku:

 

1. Raport końcowy z wykonania zadania

2. Informacja o wysokości naliczonych odsetek 2020 - zał. nr 2

3. Informacja o nie naliczeniu odsetek - 2020 - zał. nr 3

4. Oświadczenie w zakresie praw autorskich - zgoda na korzystanie z fotografii - formularz 2020

5. ANKIETA JEDNOSTKOWA - Załącznik nr 6 do umowy o udzielnie dotacji 2020

 

Na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych, przyjętego zarządzeniem nr 1/2020 z dnia 14.01.2020 r. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż odwołuje tegoroczny nabór wniosków na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku tj. w latach 2017-2019, tzw. II nabór, w którym wnioski składa się do dnia 30 czerwca.
Nabór wniosków zostaje odwołany z powodu wyczerpania budżetu przeznaczonego na dotacje celowe, po zakończeniu I naboru (do 28 lutego br.) i przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, które zostaną przeprowadzone w 2020 r.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłasza poniżej Regulamin w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2020 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych.

 

Regulamin wewnętrzny Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  ruchomych i nieruchomych  w ramach przyznawanych środków budżetowych

1. WNIOSEK do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2020 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej ,,pracami” przy zabytku wpisanym  do rejestru  zabytków 

2. WNIOSEK do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2020 dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, zwanych dalej ,,pracami” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku tj. w latach 2017-2019

3. OŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym do zabytku ruchomego

4. Harmonogram realizacji prac

5. Formularz informacji przdstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

6. Wykaz rachunków/ faktur dotyczących przeprowadzonych prac lub robót przy zabytku:.

Wyniki naboru

1. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia wyniki naboru wniosków o udzielenie w 2020 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru, które spełniły wymogi formalne i zostały rozpatrzone.

2. Wykaz wniosków o udzielnie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, które nie spełniły wymogów formalnych.

Autor: Justyna Pawłowicz
Data utworzenia: 08.01.2020 - 11:10
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 03.08.2020 - 08:42