Jesteś tutaj

Dotacje 2020

Lista dotacji udzielonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze  zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1674). /w załączniku

Lista dotacj udzielonych przez WWKZ w 2020 r.i

Na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych, przyjętego zarządzeniem nr 1/2020 z dnia 14.01.2020 r. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż odwołuje tegoroczny nabór wniosków na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku tj. w latach 2017-2019, tzw. II nabór, w którym wnioski składa się do dnia 30 czerwca.
Nabór wniosków zostaje odwołany z powodu wyczerpania budżetu przeznaczonego na dotacje celowe, po zakończeniu I naboru (do 28 lutego br.) i przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, które zostaną przeprowadzone w 2020 r.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłasza poniżej Regulamin w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2020 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych.

 

Regulamin wewnętrzny Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  ruchomych i nieruchomych  w ramach przyznawanych środków budżetowych

1. WNIOSEK do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2020 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej ,,pracami” przy zabytku wpisanym  do rejestru  zabytków 

2. WNIOSEK do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2020 dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, zwanych dalej ,,pracami” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku tj. w latach 2017-2019

3. OŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym do zabytku ruchomego

4. Harmonogram realizacji prac

5. Formularz informacji przdstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

6. Wykaz rachunków/ faktur dotyczących przeprowadzonych prac lub robót przy zabytku:.

Wyniki naboru

1. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia wyniki naboru wniosków o udzielenie w 2020 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru, które spełniły wymogi formalne i zostały rozpatrzone.

2. Wykaz wniosków o udzielnie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, które nie spełniły wymogów formalnych.

Autor: Justyna Pawłowicz
Data utworzenia: 08.01.2020 - 11:10
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 21.07.2021 - 08:42