Jesteś tutaj

Dotacje 2022

Na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych, przyjętego zarządzeniem nr 26/2021 z dnia 04.10.2021 r. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż odwołuje tegoroczny nabór wniosków na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku tj. w latach 2019-2021, tzw. II nabór, w którym wnioski składa się do dnia 30 czerwca.
Nabór wniosków zostaje odwołany z powodu wyczerpania budżetu przeznaczonego na dotacje celowe, po zakończeniu I naboru (do 30.11.2021 r.) i przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, które zostaną przeprowadzone w 2022 r.

 

1. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia wyniki naboru wniosków o udzielenie w 2022 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które spełniły wymogi formalne i zostały rozpatrzone.

2. Wykaz wniosków o udzielenie dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które nie spełniły wymogów formalnych.

 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ogłasza poniżej

Regulamin w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2022 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych.

Wnioski należy składać wyłącznie na aktualnych na rok 2022 formularzach, dostępnych poniżej do pobrania w wersji elektronicznej.

Regulamin wewnętrzny Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytkóww sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych

Załącznik nr 1. Wniosek do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2022 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej ,,pracami” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Załącznik nr 2. Wniosek do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2022 dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, zwanych dalej ,,pracami” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku tj. w latach 2019-2021

Załącznik nr 3. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku ruchomego

Załącznik nr 4. Harmonogram realizacji prac

Załącznik nr 5. Formularz informacji przedstawianych przy obieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 6. Wykaz rachunków/ faktur dotyczących przeprowadzonych prac lub robót przy zabytku:

 

Zmiana terminu składania wniosków do wojewódzkiego konserwatora zabytków o udzielenie dotacji na prace planowane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

W związku z wejściem w życie w dniu 22 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 2021, poz. 731) uprzejmie informujemy, że zmianie uległ termin składania wniosków do wojewódzkiego konserwatora zabytków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Po zmianie przepisów wnioski składa się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru, w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone. Niezbędnym dokumentem na etapie składania wniosku będzie także ważne pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace objęte wnioskiem.  

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace, planowane do wykonania w 2022 r. zostanie ogłoszony przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Autor: Justyna Pawłowicz
Data utworzenia: 31.05.2021 - 11:08
Ostatnia aktualizacja: Jan Krzyśko
Data aktualizacji: 29.05.2023 - 14:50