Jesteś tutaj

Dotacje 2023

Formularze dotyczące rozliczenia w 2023 r. umowy dot. dofinansowania prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku

 

1. Raport końcowy z wykonania zadania - załącznik nr 2 do umowy 2023

2. Oświadczenie w zakresie praw autorskich - zgoda na korzystanie z fotografii - załącznik nr 3 do umowy

3. Ankieta jednostkowa - załącznik nr 4 do umowy

4. Informacja o wysokości naliczonych odsetek - załącznik nr 5 do umowy

5. Informacja o nie naliczeniu odsetek - załącznik nr 6 do umowy

 

 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ogłasza

nabór wniosków o udzielenie w roku 2023 dotacji celowej

na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku, to jest w latach 2020-2022.

Nabór trwa od dnia 29 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w chwili ogłoszenia ww. naboru dysponuje budżetem w kwocie: 50.000,00 zł.

Wnioski należy składać wyłącznie na aktualnych w roku 2023 formularzach, dostępnych poniżej do pobrania w wersji elektronicznej, zgodnie z regulaminem.

Regulamin wewnętrzny Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych.

Wniosek do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2023 dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, zwanych dalej „pracami” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku, tj. w latach 2022-2020 (Załącznik nr 2 według Regulaminu).

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku ruchomego (Załącznik nr 3 według Regulaminu).

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 5 według Regulaminu).

Wykaz rachunków/faktur dotyczących przeprowadzonych prac lub robót przy zabytku (Załącznik nr 6 według Regulaminu).

 

Wyniki naboru wniosków o udzielenie w roku 2023 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostaną przeprowadzone w 2023 roku.

1. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia wyniki naboru wniosków o udzielenie w 2023 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które spełniły wymogi formalne i zostały rozpatrzone.

 

2. Wykaz wniosków o udzielenie dotacji w 2023 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, które nie spełniły wymogów formalnych.

 

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ogłasza

nabór wniosków o udzielenie w roku 2023 dotacji celowej

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostaną przeprowadzone w 2023 roku.

Nabór trwa od dnia 26 października 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

 

Wnioski należy składać wyłącznie na aktualnych na rok 2023 formularzach, dostępnych poniżej do pobrania w wersji elektronicznej, zgodnie z regulaminem.

Regulamin wewnętrzny Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zasad naboru wniosków i przyznawania w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych w ramach przyznawanych środków budżetowych.

Wniosek do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie w roku 2023 dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Załącznik nr 1. według Regulaminu)

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku ruchomego (Załącznik nr 3. według Regulaminu)

Harmonogram realizacji prac (Załącznik nr 4. według Regulaminu)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 5. według Regulaminu)

Autor: Justyna Pawłowicz, Jan Krzyśko
Data utworzenia: 24.10.2022 - 12:11
Ostatnia aktualizacja: Jan Krzyśko
Data aktualizacji: 25.07.2023 - 15:30