Jesteś tutaj

Jeszcze do 26 lutego trwa nabór gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”.

Do końca przyszłego tygodnia potrwa nabór gmin chcących wziąć udział w programie wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program kierowany jest do gmin chcących wykorzystać potencjał dziedzictwa kulturowego w procesach rewitalizacyjnych, które przystępują do sporządzania, sporządzają, wdrażają lub aktualizują Gminny Program Rewitalizacji.

NID pomoże wybranym gminom przeprowadzić proces identyfikacji dziedzictwa na jej obszarze, oszacować jego wartość i wskaże właściwy sposobów jego ujęcia, ochrony i zagospodarowania w procesach rewitalizacyjnych.

W ramach programu Narodowy Instytut Dziedzictwa wesprze gminy w procesach planowania i wdrażania gminnych programów rewitalizacyjnych uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach rewitalizacji. Efektem współpracy ekspertów NID z gminami, będzie wypracowanie modelowych procesów rewitalizacji, które następnie zostaną opisane i opracowane przez NID jako standard działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w ramach procesu rewitalizacji prowadzonego przez dane gminy. W zależności od województwa do udziału w programie zakwalifikują się maksymalnie 2 gminy w województwie.

Dzięki udziałowi w programie wyłonione gminy otrzymają indywidualne wsparcie eksperta NID, który zostanie delegowany do bieżącego doradztwa dla danej gminy i wspólnie z jej przedstawicielami będzie uczestniczył w procesie planowania i realizacji programu rewitalizacji na każdym etapie uwzględniającym dziedzictwo kulturowe, czyli:

  • ujmowania dziedzictwa jako elementu diagnozy potencjałów i obszarów kryzysowych;
  • delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (m,in. w zakresie doboru mierników adekwatnych dla dziedzictwa kulturowego);
  • wyznaczaniu priorytetów i planowanych działań odnoszących się do dziedzictwa kulturowego;
  • tworzeniu lub aktualizacji opracowań studialnych, planistycznych i strategicznych m.in. Studiów ochrony wartości kulturowych, Gminnych programów rewitalizacji oraz innych dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, przygotowywanych w ramach działań rewitalizacyjnych;
  • wsparcia w opracowaniu ekspertyz, wytycznych konserwatorskich, programu prac konserwatorskich na rzecz gmin prowadzących rewitalizację;
  • wdrażaniu projektów związanych z zabytkami (infrastrukturalnych, architektonicznych, konserwatorskich, adaptacja obiektów);
  • wdrażaniu projektów związanych z lokalną kulturą i tradycją, wykorzystanie dziedzictwa niematerialnego;
  • aktywizacji społeczności lokalnej przy wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego, udziału w partycypacji społecznej;
  • monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych odnoszących się do dziedzictwa kulturowego.

O tym, które gminy otrzymają wsparcie Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID, zadecyduje analiza ekspercka dokonana na podstawie oceny min. motywacji gminy do udziału w programie, występujących na danym obszarze problemów, czy podejmowanych w przeszłości działań rewitalizacyjnych na obszarach cennych historycznie.

Program jest kolejnym, po utworzeniu Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, trzecim kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

Program wsparcia oferowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa jest komplementarny wobec działań realizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Urzędami Marszałkowskimi pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, w ramach którego oferowane jest wsparcie doradcze i szkoleniowe w czterech modułach tematycznych związanych z rewitalizacją (dostępność, zarządzanie i włączenie społeczności lokalnej, narzędzia ustawowe, monitoring i ewaluacja). Więcej informacji o rewitalizacji i podejmowanych działaniach znaleźć można na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji (www.rewitalizacja.gov.pl) oraz stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich.

Formularz zgłoszeniowy do programu „Wzorcowa rewitalizacja” należy przesłać do 26 lutego 2021 r. na adres mailowy odpowiedniego Koordynatora Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji NID: 

Województwo Dolnośląskie i Lubuskie

Bogna Oszczanowska

boszczanowska@nid.pl

Oddział Terenowy we Wrocławiu

Władysława Łokietka 11

50-243 Wrocław

Tel.: 571 226 990

Województwo Małopolskie i Świętokrzyskie

Grzegorz Młynarczyk

gmlynarczyk@nid.pl

Oddział Terenowy w Krakowie

31-014 Kraków

Św. Tomasza 8/7

Tel.: 571 226 991

Województwo Opolskie, Łódzkie i Śląskie

Agnieszka Lorenc-Karczewska

akarczewska@nid.pl

Pracownia Terenowa w Łodzi

90-273 Łódź

Rewolucji 1905 r. 9 lok. 4U

Tel.: 571 226 992

Województwo Podkarpackie i Lubelskie

Adam Sapeta

asapeta@nid.pl

Oddział Terenowy w Rzeszowie

35-045 Rzeszów

 Hetmańska 15

Tel.: 571 226 993

Województwo Wielkopolskie i Zachodniopomorskie

Anna Dyszkant

adyszkant@nid.pl

Oddział Terenowy w Poznaniu

61-725 Poznań

Mielżyńskiego 27/29

Tel.: 571 226 994

Województwo Warmińsko-mazurskie i Podlaskie

Ewa Krasińska

ekrasinska@nid.pl

Oddział Terenowy w Olsztynie

11-Listopada 4

10-104 Olsztyn

Tel.: 571 226 995

Województwo Pomorskie i Kujawsko-pomorskie

Dorota Hryszkiewicz-Kahlau

dhryszkiewicz@nid.pl

Oddział Terenowy w Gdańsku

80-822 Gdańsk

Św. Trójcy 5

Tel.: 571 226 996

Województwo Mazowieckie

Iwona Wildner-Nurek

iwildner@nid.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa – Warszawa

Mikołaja Kopernika 36/40

00-924 Warszawa

Tel.: 571 226 997

Więcej szczegółów na: https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/o-projekcie/

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.​

Kontakt dla mediów:

Monica Ponce

Email: mponce@nid.pl

Tel.: 669 413 974

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 22.02.2021 - 11:25
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 13.04.2021 - 20:01