Jesteś tutaj

Konkurs otwarty na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury (II nabór)

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

(II nabór)

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt. 7  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.  (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 688 ze zm.)  podaję do publicznej wiadomości kwotę dotacji udzielonej z budżetu państwa przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2020 r.

   

 

Lp.

 

Wnioskodawca

 

Cel dotacji

Kwota

udzielonej

dotacji

 

1.

 

FUNDACJA Centrum Inicjatyw Naturanych

Łoskoń Stary 1e

62-095 Murowana Goślina

 

Publikacja: „Gliniane Zabytki Wielkopolski”

 

30 000,00 zł. 

 

 

1. Oferta konkursowa

2. Regulamin wewnętrzny w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania  przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w 2020 r. dotacji  na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w ramach przyznawanych środków budżetowych (II nabór)

3. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu państwa przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2019 r.

4. Zał. nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.

Autor: Marta Świtoń
Data utworzenia: 29.06.2020 - 13:57
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 08.04.2021 - 19:35