Jesteś tutaj

Konkurs otwarty na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury w 2018 r.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU

informuje, że na podstawie art.11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450)

 Ogłasza

konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

oferta konkursowa

1.  Regulamin wewnętrzny w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania  przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w 2018 r. dotacji  na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury w ramach przyznawanych środków budżetowych

2.  Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt. 7  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.  (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450)    podaję do publicznej wiadomości kwoty dotacji udzielonych z budżetu państwa przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2017 r.

3.  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

4. WYKAZ DOTACJI W RAMACH KONKURSU OTWARTEGO Z DNIA  26.04.2018 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY DÓBR KULTURY UDZIELONYCH PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW