Jesteś tutaj

Konkurs "SAMORZĄD DLA DZIEDZICTWA"

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o ogłoszeniu  Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa”.

Celem konkursu jest promocja  i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania gminnego programu opieki nad zabytkami, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  , rozumianym jako  dokument strategiczny  w kontekście ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym na poziomie lokalnym . Konkurs ma charakter otwarty, jest bezpłatny i dobrowolny.

Do udziału w konkursie  mogą być zgłaszane gminne programy  sporządzone przez wójta/burmistrza/prezydenta miast ,które zostały zrealizowane i zakończone w okresie 4 lat poprzedzających rok zgłoszenia, których podstawą sporządzenia była gminna ewidencja zabytków prowadzona w formie zbioru kart adresowych, dla których wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządził i przedstawił radzie gminy sprawozdanie z realizacji programu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami .

Konkurs jest skierowany do samorządów gminnych (miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich), które wzorowo wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami, tym samym spełniając ustawowe cele realizacji tych programów, a są mini m.in.:

- zidentyfikowanie zasobu zabytkowego i krajobrazu kulturowego gminy,

- wyeksponowanie poszczególnych zbytków i walorów krajobrazu kulturowego

- wskazanie problemów dotykających dziedzictwo kulturowe gminy,

- wskazanie sposobów zahamowania procesów degradacji i doprowadzenia do poprawy stanu ich zachowania,

- zaproponowanie działań zwiększających atrakcyjność zasobów dziedzictwa kulturowego gminy,

- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 30 czerwca br., natomiast regulamin konkursu, formularz zgłoszenia dostępne są na stronie  internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Wielu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  gmin z terenu województwa wielkopolskiego przygotowało  gminne programy opieki nad zabytkami, które zostały przyjęte uchwałą rady gminy/miasta oraz konsekwentnie je realizowały we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu. Dlatego też  gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i zaprezentowania swoich dokonań i doświadczeń na poziomie ogólnopolskim.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:   https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4320

                                         

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 19.06.2020 - 09:40
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 19.06.2020 - 10:31