Jesteś tutaj

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 8/2021

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 marca 2021r.

 

§1 . Działając na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512) wprowadzam od dnia 22 marca 2021r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

1. Urząd nie przyjmuje klientów, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych (nie cierpiących zwłoki) oraz w celu zapoznania się strony z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji. Osobiste stawiennictwo klienta możliwe jest wyłącznie po wcześniejszymi uzgodnieniu terminu i godziny wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę.
2. Kontakt z Urzędem odbywa się  przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
3. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków. Skargi i wnioski można złożyć z wykorzystaniem  komunikacji elektronicznej (wuoz@poznan.wuoz.gov.pl), za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty tradycyjnej.
4. Do Państwa dyspozycji pozostają numery ogólne do Urzędu, adresy e- mail i skrzynka ePUAP dostępne na stronie internetowej: https://poznan.wuoz.gov.pl/.
5. Wykaz telefonów kontaktowych oraz adresów mailowych do sekretariatów poszczególnych komórek organizacyjnych:

a) Poznań, tel. 061-852 80 03, 61-852 80 04, sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl, wuoz@poznan.wuoz.gov.pl.
b) Kalisz, tel. 062-767 23 21, kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
c) Konin, tel. 063 - 244 71 26, konin.sekretariat@poznan.wuoz.eov.pl
d) Leszno, tel. 065 - 529 93 83, leszno.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl
e) Piła tel. 067 352 07 15, pila@poznan.wuoz.gov.pl

6. Do dnia  odwołania pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wykonują pracę zdalną, według ustalonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków harmonogramów.
7. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania nosa i ust, przy pomocy maseczki,  o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367) na terenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i jego delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
8. Klienci w urzędzie w trakcie wizyty w sytuacjach nadzwyczajnych (niecierpiących zwłoki) są zobowiązani do:

1) zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji  lub weryfikacji tożsamości danej osoby na prośbę pracownika Urzędu,
2) dezynfekcji rąk po wejściu do budynku w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
3) zachowania odległości co najmniej 1,5 metra od innych osób w budynku Urzędu. 

9. Na terenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu i jego delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile wszyscy pracownicy Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa  podczas poruszania się w częściach wspólnych budynków urzędu tj.: korytarzach, klatkach schodowych, kancelarii, sekretariacie, archiwum zakładowym, i sali konferencyjnej oraz zachowania dystansu min. 1,50m oraz w kontaktach z klientami urzędu.

10. Odwołuje się zaplanowane wyjazdy służbowe .Wyjazdy służbowe możliwe są tylko w sytuacji awaryjnej i niecierpiącej zwłoki.  W przypadku wyjazdów służbowych obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego .

11. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie urzędu

§ 2. Traci moc Zarządzenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 48/2020 z dnia 30.11. 2020r..

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 22 marca 2021r.

 

Autor: Jolanta Goszczyńska
Data utworzenia: 22.03.2021 - 15:25
Ostatnia aktualizacja: Administrator techniczny strony
Data aktualizacji: 13.04.2021 - 19:59