Jesteś tutaj

Archiwizacja dokumentacji archeologicznej,

Status: 
zakończony

W związku z planowaną archiwizacją dokumentacji archeologicznej, polegającej na:

  • weryfikacji dokumentacji pochodzącej z badań archeologicznych pod kątem występowania zabytków archeologicznych, znajdującej się w archiwum Wydziału Archeologicznego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu z 2015 roku (475 sprawozdań),
  • wypełnieniu na podstawie pozyskanych informacji tabeli zgodnie ze wzorem opracowanym na potrzeby wykonania zadania,
  • zarchiwizowaniu  sprawozdań z badań z negatywnym wynikiem rozpoznania archeologicznego (wykonaniem teczek archiwizacyjnych wraz ze spisem kategorii A),
  • ogłaszam ofertę na jej wykonanie.

Proszę o wycenę ww. zadania wraz z podaniem liczby przewidzianych godzin na jego realizację oraz podaniem stawki za godzinę i całość wykonania zadania (kwota brutto).
Ofertę należy przesłać na adres mailowy archeologia@poznan.wuoz.gov.pl  w terminie do 20.05.2022 r.
Do oferty należy dołączyć:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie o nr identyfikacyjnym REGON.
Autor: Marta Świtoń
Data utworzenia: 11.05.2022 - 10:12
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 28.03.2023 - 17:26