Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sprzedaży

Status: 
zakończony

 

1.   Opis przedmiotu sprzedaży:

Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, znajdujących się w siedzibie Urzędu przy ul. Gołębiej 2 w Poznaniu, na podstawie §36 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624), zgodnie z Zarządzeniem WWKZ  nr 26/2017  z dnia 09.08.2017 r. i załączonym wykazem

2.   Termin odbioru zakupionego asortymentu:

        W dniu 21 maja.2018  od godziny 9:00 do godziny 14:00.

3.   Istotne postanowienia umowne:

1)   Oferta może być złożona jedynie po wcześniejszych oględzinach, które odbędą się w dniu 25.04.2018 r. tj.środa w godzinach 10:00-13:00.

2)   Oferty muszą być składane na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży.

3)   Sprzedający informuję, że nie ma możliwości technicznych sprawdzić sprawności i prawidłowego funkcjonowania w/w przedmiotów.

4)   Termin płatności na rzecz Sprzedającego wynosi 7 dni od daty podpisania umowy sprzedaży.

5)   Oferta kupna powinna uwzględniać demontaż, wyniesienie z pomieszczeń, załadunek oraz transport, który pozostaje po stronie Kupującego.

6)    Oferty powinny być składane w cenach brutto.

7)   Sprzedający nie rozpatruje ofert nadesłanych po terminie i złożonych w inny sposób niż za pośrednictwem podanej w ogłoszeniu skrzynki mailowej.

8)   Złożenie przez Kupującego oferty jest jednoznaczne z akceptacją istotnych postanowień umownych.

4.   Termin składania ofert: do dnia 20 maja 2018 r. do godziny 14:00.

    Uwaga: Nie będą rozpatrywane oferty, których czas pojawienia się na skrzynce mailowej wuoz@poznan.wuoz.gov.pl (link sends e-mail) będzie przekraczał godzinę 14:00.

5.   Forma składania ofert:

      e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl (link sends e-mail)

6.  Forma porozumiewania:

    Do kontaktów z Kupującymi upoważnieni są następujący pracownicy Sprzedającego:

    Janusz Beger  tel: 61 852 80 03  wewn. 118,

    e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl (link sends e-mail).

    Paulina Surdyk tel: 61 852 80 03  wewn. 117,

Kryterium oceny ofert:

Sprzedający wybiera najkorzystniejszą ofertę zakupu, czyli taką która została złożona w terminie oraz której cena jednostkowa zakupu jest najwyższa dla każdej z pozycji, wyższa od ceny minimalnej zawartej w tabeli

W przypadku złożenia kilku najkorzystniejszych ofert o tej samej wartości dla danej pozycji, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ponownego ogłoszenia, które skierowane będzie do tych oferentów.

UWAGA: Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1:  Oferta

Załącznik nr 2  Formularz ofertowy

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 20.04.2018 - 09:33
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 26.03.2019 - 12:30