Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Status: 
zakończony

Zgodnie z §5,6 §9,10 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe  (Dz. U. z 29.06.2010r., Nr 114. poz. 761)

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań

informuje o zbędnym i zużytym składniku majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży  zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia tj. samochodu służbowego : Fiat Stilo    rok produkcji  2005, kolor biały, przebieg 201838 (nr inwentarzowy ŚT 30/L),  który znajduje się   w Poznaniu przy  ul. Gołębiej 2.

Wartość szacunkowa : 4700 zł.

Cena minimalna wynosi 100% wartości szacunkowej.

Oferty pisemne należy składać w terminie do  18-03-2016  do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

W ofercie należy określić:

1. oznaczenie nabywcy – imię, nazwisko/nazwę – adres zamieszkania/siedziby,

2.  nazwę składnika majątku, oferowaną cenę i warunki zapłaty,

3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym składnika majątku      

    ruchomego.

4. numer rachunku bankowego oferenta oraz kontaktowy numer telefonu.

Okres związania ofertą wynosi 14 dni od daty otwarcia ofert.

 Uwaga!

Cena oferowana nie może być niższa niż cena wywoławcza.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2016r. o godzinie 10.15 rano w siedzibie  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu  ul. Gołębia 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny  wywoławczej  tj. dla Fiata Stilo 470.00 zł. (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych).

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone , zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium należy wpłacać na konto sprzedającego – Narodowy Bank Polski O/O/ Poznań -     nr 22 1010 1469 0043 4322 3000 0000

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się  na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Ofertę z dołączonym dowodem wpłaty wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w w/w ogłoszeniu o przetargu, z adnotacją „ Oferta przetargowa na zakup samochodu”. Nie otwierać przed” 18.03.2016r.

Sprzedawany składnik majątku ruchomego można obejrzeć:  w Poznaniu ul. Gołębia 2 nr tel. 61 852 80 03 wew.118  w dniach: 1-03-2016 r. – 17-03-2016 r. w godzinach 9.00 – 15.00, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

 

Autor: Lidia Polaczyk
Data utworzenia: 18.10.2014 - 17:56
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 08.08.2017 - 12:22