Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Status: 
zakończony

Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017, poz. 729) Wojewódzki Urzad Ochrony Zabytków w Poznaniu informuje, iż posiada zbędne składniki majątkowe do realizacji zadań statutowych.

Jednostki i podmioty zainteresowane nieodpłatnym przejęciem, darowizną lub kupnem, które spełniają warunki wymienione w/w rozporządzeniu, mogą składać wnioski do dnia 30.08.2017na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu przeznacza do sprzedaży  zgodnie z przepisami w/w Rozporządzenia samochod służbowy: Fiat Stilo,  rok produkcji  2005, kolor biały, przebieg 282280 km (nr inwentarzowy ŚT 21/Ko),  który znajduje się   w Poznaniu przy  ul. Gołębiej 2.

Wartość szacunkowa : 5000 zł.brutto

Cena minimalna w przypadku sprzedaży wynosi 100% wartości szacunkowej.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Urzedu odbywa się poprzez:

1. nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym

2. nieodpłatne przekazanie jednostkom samorzadu terytorialnego

3. sprzedaż o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników określony w pkt. 1 - 2

4. zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników  w sposób określony w pkt. 1 - 3

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 ww. Rozporządzenia, będą zainteresowanie nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wypłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust. 1  ww. Rozporządzenia, będą zainteresowanie nabyciem w formie darowizny o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wypłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentó zaproponuje tą samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Urząd przeprowadzi dodatkową aukcję.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 30.08.2017  do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

W ofercie w przypadku sprzedaży należy określić:

1. oznaczenie nabywcy – imię, nazwisko/nazwę – adres zamieszkania/siedziby,

2.  nazwę składnika majątku, oferowaną cenę i warunki zapłaty,

3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym składnika majątku      

    ruchomego.

4. numer rachunku bankowego oferenta oraz kontaktowy numer telefonu.

Okres związania ofertą wynosi 14 dni od daty otwarcia ofert.

 Uwaga!

Cena oferowana nie może być niższa niż cena wywoławcza.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2017. o godzinie 10.15 rano w siedzibie  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu  ul. Gołębia 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny  wywoławczej  tj. dla Fiata Stilo 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych).

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone , zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium należy wpłacać na konto sprzedającego – Narodowy Bank Polski O/O/ Poznań -     nr 22 1010 1469 0043 4322 3000 0000

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się  na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Ofertę z dołączonym dowodem wpłaty wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w w/w ogłoszeniu o przetargu, z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup samochodu Nie otwierać przed 30.08.2017r."

Sprzedawany składnik majątku ruchomego można obejrzeć:  w Poznaniu ul. Gołębia 2, nr tel. 61 852 80 03 wew.118  w dniach: 10-08-2017 r.– 30-08-2017 r. w godzinach 9.00 – 15.00, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Autor: Janusz Beger
Data utworzenia: 08.08.2017 - 13:05
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 09.04.2018 - 09:21