Jesteś tutaj

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Status: 
zakończony

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa ( Dz. U. z 2019, poz. 2004) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu informuje, że posiada zbędne składniki majątkowe do realizacji zadań statutowych.

Jednostki i podmioty zainteresowane nieodpłatnym  przejęciem, darowizną lub kupnem, które spełniają warunki wymienione w  w/wym.  rozporządzeniu  mogą składać  wnioski do  dnia 12 maja 2021r. na adres : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań .

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu przeznacza do sprzedaży zgodnie z przepisami w/wym. rozporządzenia samochód służbowy:

FIAT STILO, rok prod. 2005, kolor czerwony, wersja ACTIVE, przebieg 215474km, silnik 1,6 16V (benzyna).

Wyposażenie: ABS+EBD, Immobilizer, komputer pokładowy, klimatyzacja, lusterka zewn. podgrzewane i regul. elektr., radioodtwarzacz CD, dzielona tylna kanapa, przednie szyby elektr., centralny zamek.

Wartość szacunkowa pojazdu wynosi 4500 zł brutto i została określona na podstawie opinii Rzeczoznawcy Techniki Samochodowej Ruchu Drogowego Maszyn i Urządzeń w Poznaniu z dnia 16 listopada 2020r.

Cena minimalna w przypadku sprzedaży wynosi 100% wartości szacunkowej.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Urzędu odbywa się poprzez:

 •   nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym,
 •   nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego,
 •   sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników określony w pkt. 1-2,
 •   zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników określony w pkt. 1-3,

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w §38 ust.1 i 2 w/wym. rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w §39 ust.1 w/wym. rozporządzenia, będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą samą cenę za dany składnik majątku ruchomego, pomiędzy tymi oferentami  Urząd przeprowadzi dodatkową aukcję.

Oferty pisemne należy składać  w terminie do 12 maja 2021r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu, przy ul. Gołębiej 2 w Poznaniu.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

W ofercie w przypadku sprzedaży należy określić:

 • oznaczenie nabywcy – imię nazwisko/nazwę – miejsce zamieszkania / siedziby,
 • nazwę składnika majątku, oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem przetargu publicznego, lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji zapoznania się ze stanem tego składnika,
 • numer rachunku bankowego oferenta oraz kontaktowy numer telefonu,

Okres związania z ofertą wynosi 14 dni od daty otwarcia ofert.

 

UWAGA!!!

Oferowana cena nie może być niższa od ceny szacunkowej.

We wniosku w przypadku nieodpłatnego przekazania, należy określić:

 • nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego organu lub jednostki o których mowa w paragrafie pierwszym rozporządzenia, jednostki samorządu terytorialnego lub organu wykonującego funkcję organu założycielskiego wobec instytucji gospodarki budżetowej występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
 • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
 • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
 • uzasadnienie.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 maja 2021r. o godz. 10.15 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.  450zł. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium należy wpłacać na konto sprzedającego tj. Narodowy Bank Polski O/O Poznań

22 1010 1469 0043 4322 3000 0000

Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Ofertę z dołączonym dowodem wpłaty wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w w/wym. ogłoszeniu o przetargu z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu, nie otwierać przed 12.05.2021r.”

Sprzedawany składnik majątku ruchomego można obejrzeć w Poznaniu, przy ul. Gołębiej 2, Tel. 61 852-80-03 wew. 118 w dniach 27.04.2021-12.05.2021r. w godzinach między  9.00-15.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego nastąpi do 21.05.2021r.

 

 

Autor: Jan Krzyśko
Data utworzenia: 27.04.2021 - 10:13
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 19.12.2021 - 14:32