Jesteś tutaj

OGŁOSZENIE O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W POZNANIU

Status: 
zakończony

OGŁOSZENIE O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W POZNANIU

1.   Opis przedmiotu sprzedaży:

Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, znajdujących się w siedzibie Urzędu przy ul. Gołębiej 2 w Poznaniu, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 poz. 2004 z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem WWKZ  nr 7/2022  z dnia 22.02.2022 r. i zał. NR 1

2.   Termin odbioru zakupionego asortymentu:

Po zawarciu umowy sprzedaży, po zapłaceniu wartości ujętej w ofercie na konto bankowe WUOZ w Poznaniu wskazane w umowie.

3.   Istotne postanowienia umowne:

1)   Oferta może być złożona jedynie po wcześniejszych oględzinach, które odbędą się w dniu 26.05.2022 r. tj. czwartek w godzinach 10:00-13:00.

2)   Oferty muszą być składane na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o sprzedaży.

3)   Sprzedający informuje, że nie ma możliwości technicznych sprawdzić sprawności i prawidłowego funkcjonowania w/w przedmiotów.

4)   Termin płatności na rzecz Sprzedającego wynosi 7 dni od daty podpisania umowy sprzedaży.

5)   Oferta kupna powinna uwzględniać demontaż, wyniesienie z pomieszczeń, załadunek oraz transport, który pozostaje po stronie Kupującego.

6)    Oferty powinny być składane w cenach brutto.

7)   Sprzedający nie rozpatruje ofert nadesłanych po terminie i złożonych w inny sposób niż za pośrednictwem podanej w ogłoszeniu skrzynki mailowej.

8)   Złożenie przez Kupującego oferty jest jednoznaczne z akceptacją istotnych postanowień umownych.

4.   Termin składania ofert: do dnia 3 czerwca 2022 r.

    Uwaga: Nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie (listownie, decyduje data stempla pocztowego) lub poprzez epuap decyduje data  wpływu na skrzynkę EPUAP.

5.   Forma składania ofert:

-   listownie na adres : Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2,

     61- 834 Poznań z dopiskiem „Sprzedaż składników majątku ruchomego WUOZ”.

-   drogą elektroniczną poprzez Epuap – profil zaufany. W tytule dopisek” Sprzedaż   

    składników majątku ruchomego WUOZ”

     6.  Forma porozumiewania:

    Do kontaktów z Kupującymi upoważnieni są następujący pracownicy Sprzedającego:

    Jan Krzyśko  tel: 61 852 80 03  wewn. 118,

    Janusz Beger   tel: 61 852 80 03  wewn. 118,

    e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl  

Kryterium oceny ofert:

Sprzedający wybiera najkorzystniejszą ofertę zakupu, czyli taką która została złożona w terminie oraz której cena jednostkowa zakupu jest najwyższa dla każdej z pozycji, wyższa od ceny minimalnej zawartej w tabeli

W przypadku złożenia kilku najkorzystniejszych ofert o tej samej wartości dla danej pozycji, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ponownego ogłoszenia, które skierowane będzie do tych oferentów.

UWAGA: Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

Załączniki :

 1. Wykaz majątku ruchomego
 2. Wzór oferty
 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

Autor: Jan Krzyśko
Data utworzenia: 20.05.2022 - 09:40
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 16.12.2022 - 19:17