Jesteś tutaj

Rozstrzygnięcie konkursu otwartego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury

Działając na podstawie art. 13 ust. 2, pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1327 ze zm.) Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że jeden z trzech oferentów otrzymał dotację udzieloną z budżetu państwa na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony dóbr kultury, przyznawaną w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia 02.06.2023 r.

lp.      Wnioskodawca        cel dotacji kwota udzielonej dotacji
1.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowomiejskiej

ul. Poznańska 12

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Publikacja: „Trzy dekady badań historii Nowego Miasta nad Wartą: nowe odkrycia-nowe perspektywy badawcze - PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA”

18 700,00 zł (słownie:

osiemnaście tysięcy

siedemset złotych

Wielkopolski Wojewódzki

Konserwator Zabytków

/-/ mgr Jolanta Goszczyńska

Autor: Marta Świtoń
Data utworzenia: 29.06.2023 - 14:10
Ostatnia aktualizacja: Beata Goraj
Data aktualizacji: 23.08.2023 - 20:14