Jesteś tutaj

Sesja naukowa „Archeologia osadnictwa dawnej Wielkopolski”

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w sesji organizowanej przy współudziale Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polski p.t. „Archeologia osadnictwa dawnej Wielkopolski”

            Jednym z przejawów życia każdej formacji społecznej jest jej osadnictwo znamionujące się różnymi formach (np. miasto, wieś, miejsce działalności gospodarczej, miejsce kultu, cmentarzysko). Każda formacja społeczno – gospodarcza tworzyła odmienne modele sieci osadniczej składające się z różnych jej form. Dynamika rozwoju poszczególnych form, a w następstwie ich układów powodowała, że część z nich przetrwała w postaci niewiele zmienionej do naszych czasów, inne uległy całkowitemu rozproszeniu.

Przestrzenny rozwój konkretnych sieci osadniczych, inspirowany zasadniczo zmianami demograficznymi, napotykał niekiedy jednak na różnego rodzaju ograniczenia. Wynikały one z różnorodnych zdarzeń takich jak, warunki fizjograficzne, zdarzenia losowe o zasięgu lokalnym lub ponadregionalnym, procesy migracyjne, czy polityczne zwłaszcza własnościowo – prawne. Pokonanie każdej z nich otwierało możliwości zajmowania nowych przestrzeni osadniczych. Te zdarzenia stanowiły niekiedy podstawę do wyznaczenia etapów zmienności przestrzennej konkretnej sieci osadniczej, kreślenia w konsekwencji nowszych narracji dziejów danej formacji społeczno – gospodarczej. 

Informacjami będącymi podstawą dla tego rodzaju studiów, obok wiedzy poza źródłowej, stanowią między innymi źródła historyczne, kartograficzne i archeologiczne. Te ostatnie, za sprawą dynamicznie prowadzonych w ostatnim czasie badań wykopaliskowych, tworzą coraz poważniejszą podstawę do kreślenia wręcz nowych wyobrażeń o procesach formowania się dawnych struktur osadniczo - kulturowych.

Proces ujawniania nowych informacji archeologicznych pozostaje w relacji z ze współczesnymi potrzebami społeczno – gospodarczymi. Dotykamy tym samym jednego z ważniejszych zagadnień, jakim jest potrzeba rozwiązywania sprzeczności między ochroną źródeł archeologicznych a społeczną i gospodarczą potrzebą rozwoju. Nie zależnie od tych sprzeczności dla badaczy zajmujących się tymi problemami celem nadrzędnym pozostają podejmowanie prób narracji o dawnym osadnictwie. Wielkopolska, z racji jej znaczenia w dziejach formowania oblicza osadniczo – kulturowego Polski, dla tej problematyki jest terenem wyjątkowym reprezentującym szczególną wartość poznawczą. Jej odzwierciedleniem było szerokie zainteresowanie archeologów i historyków problematyką sesji „Archeologia miast wielkopolskich”, którą zorganizowano w styczniu 2016 r. w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.      

Wiele ze zasygnalizowanych tutaj zagadnień będzie przedmiotem dyskusji planowanej sesji, która odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. w salach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, ul. Wodna 27.

Wszystkich zainteresowanych nakreśloną problematyką zapraszamy do zgłoszenia tematów swoich wystąpień w terminie do 30 maja 2017 r. na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, tel. 61/8528003, w. 113, e-mail archeologia@poznan.wuoz.gov.pl, z dopiskiem „Archeologia osadnictwa dawnej Wielkopolski”. Czas wystąpienie nie powinien przekraczać 20 min. 

O wyborze referatów do wystąpień Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformuje zainteresowanych do dnia 30.06.2017 r.

 

Autor: Marta Świtoń
Data utworzenia: 12.05.2017 - 10:01
Ostatnia aktualizacja: Janusz Beger
Data aktualizacji: 12.05.2017 - 10:04